عنوان پایان نامه شماره سریال ثبتی نام دانشجو نام استاد راهنما


* سریال ثبتی رشته/گروه عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع ضمیمه
1 sm/50 مدیریت ورزشی بررسی ابعاد وجدان کاری ادراک شده معلمان تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته استان گیلان هدایتی هراتبر محسن لقمانی خرداد 98 ---
2 sm/48 مدیریت ورزشی رابطه هوش هیجانی با عملکرد و سلامت روانی مربیان زن والیبال استان مازندران سلیمی سمانه محمد تقی شجاعی شهریور 97 ---
3 Sm/47 مدیریت ورزشی ارزیابی و بهره وری زمین های چمن طبیعی و مصنوعی استان قم حسینی محمد مرتضی دوستی شهریور 97 ---
4 com/28 نرم افزار تخصیص منابع ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با هدف استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با هدف استفاده موثر از منابع و و کاهش زمان اجرای فرایندها وریج کاظمی مرتضی حسین ازگومی بهمن 98 ---
5 Sm/51 مدیریت ورزشی رابطه بین مدیریت زمان و جو سازمانی ادارات ورزش و جوانان شهر تهران با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی هرسیج سکینه محمد تقی شجاعی مهر خرداد 98 ---
6 Al/29 هوش مصنوعی ارایه روشی برای شناسایی بیماری شپشک توت درختی کیوی با استفتده از پردازش تصویر (مطالعه موردی در رامسر ) نورعباسی حامد محمد رضا یمغانی بهمن 98 ---
7 Al/28 هوش مصنوعی دستنبدی متون به کمک داده کاوی و ارائه مدلی بهینه انتخاب ویژگی بنی هاشمی مروارید محمد رضا طاولی بهمن 97 ---
8 DA/11 معماری طراحی مجموعه اقامتی در محیط طبیعی سلمانشهر با تاکید بر امور مشارکتی با رویکرد افزایش آرامش روانی محمدی دانیالی صلاح الدین رضا کریمی آذر شهریور 98 ---
9 DA/10 معماری طراحی مجتمع خوابگاه دانشجویی دختران با رویکرد محرومیت در شهر میرزایار اسرافیل سمیه فدایی نژاد شهریور 98 ---
10 Jlt/15 حقوق معاملات آفست در حقوق ایران و رتهنمای حقوی انسیترال طالبی سیاه لزر فخراله ملایی کندلوس شهریور 98 ---
11 Jlt/14 حقوق تحول عقد باطل به صحیح به باطل در حقوق تطبیقی ایران و فرانسه موسوی کاظم محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
12 Jlt/13 حقوق وعده نکاح و مسولیت مدنی ناشی از آن از منظر امامیه و قانون ایران منصوری جوکندان نگار فخراله ملایی کندلوس شهریور 97 ---
13 Jlt/12 حقوق بررسی اجاره رحم در حقوق ایران و فرانسه کاوسی زینب مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
14 jlt/11 حقوق تاثیر کاهش سطح و محتوای هوشیاری بر عقود اذنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه رضا جباری محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
15 jlt/10 حقوق جایگاه حسن نیت در شرایط ،احکام و آثار قراردادها در حقوق ایران و فرانسه حسین دخت اطاقور محمدتقیکریم پورآل هاشم شهریور 98 ---
16 Aud/24 حسابرسی دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های دولتی ناظریان الهام حامد آراد شهریور 97 ---
17 Acc/119 حسابداری تاثیر رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی ،تاخیر در گزارشگری مالی و درماندگی مالی کاوه راد محمود جوادنیک کار بهمن 98 ---
18 Acc/118 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین نوآوری و کیفت گزارشگری مالی شواهدی از صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران کاتوزی زینب محمد مشعشعش شهریور 98 ---
19 Hph/30 آسیب شناسی مقایسه اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس و یوگا بر تعادل ایستا و پویا و آزمون غربالگری عملکرد حرکتی زنان فعال اکبری فرحناز رز فولادی شهریور 98 ---
20 Hph/29 آسیب شناسی تاثیر جامع کرم کردن فیفا +11بر میزان آسیب در زنان بستکبالیست نظری سمیرا محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
21 Hph/28 آسیب شناسی بررسی 6 هفته تمرینات منتخب تعادلی -اصلاحی کف پا بر تعادل ایستا و پویا ،،حس عمقی و دامنه حرکتی مچ پا دختران با کف پای صاف اکبریان مریم حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
22 Hph/27 آسیب شناسی تاثیر جامع گرم کردن فیفا +11بر روی حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا دختران بستکبالیست اسمعیلی فاطمه محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
23 Hph/26 آسیب شناسی بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات تعادلی اجتماعی مچ پای والیبالیستها بر تعادل ،مهارت و شاخص های عملکردی مچ پا والیبالیستهای دختر نوجوان مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا شاه نوری مائده حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
24 Hph/25 آسیب شناسی مقایسه تاثیر گرم کردن متفاوت بر حس عمقی مفصل آرنج دختران والیبالیست سالم دهقان فاطمه رز فولادی شهریور 98 ---
25 Hph/24 آسیب شناسی اثر ورزش درمانی با و بدون نواربندی بر میزان درد و حس عمقی زانوی رزمی کاران مرد مبتلا به سندروم درد کشککی -رانی میثم رحمانی محمد فلاح محمدی بهمن 98 ---
26 Hph/22 حسابداری ثاثیر پروتکل خستگی عملکردی بر نمره کلی ابزار غربالگری حرکات عملکردی ویژه والیبال در دختران حرفه ای فرمانبردار مریم حسن دانشمندی بهمن 98 ---
27 Hph/23 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی عملکردی بر سطوح صاف و سنگ فرش مصنوعی بر تعادل ،حس عمقی و سرعت راه رفتن سالمندان با سابقه افتادن مظفری ماندانا حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
28 Hph/22 آسیب شناسی تاثیر فرمانبردار مریم حسن دانشمندی بهمن 98 ---
29 Hph/21 آسیب شناسی تاثیر تمرینات منتخب ثبات مرکزی و لی لی لی بر استقامت تنه ،تعادل و آزمون های عملکردی ورزشکاران زن کبدی زهره تربتی نژاد حسن دانشمندی بهمن 97 ---
30 Hph/20 آسیب شناسی تاثیر 8هفته تمرینات اصلاحی Nasm بر شاخص های ناحنجاری و میزان قدرت پای فوتبالیست های نوجوان مرد با عارضه زانوی چوبان زاده آرزو حسین میر کریم پور بهمن 97 ---
31 Hph/19 آسیب شناسی تاثیر تمرینات FiFa11+s بر روی عملکرد حرکتی اندام فوقانی بانوان دروازه بان فوتبالیست غلامی مژگان حسین میر کریم پور شهریور 98 ---
32 Aud/23 حسابرسی رابطه تابآوری و کاهش کیفیت حسابرسی با نقش پارادایم های استرس و اضطراب کار حسابرسی اسکندری دل آرا حامد آراد شهریور 98 ---
33 Acc/117 حسابداری تاثیر توسعه بازار سهام بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشی رودپشتی الهام محمد مشعشعی شهریور 98 ---
34 Aud/22 حسابرسی بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر نوآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهشتی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
35 Aud/21 حسابرسی اثر گزارش ضعف کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی حسین کنگری حسین فخاری شهریور 98 ---
36 Aud/21 حسابرسی اثر گزارش ضعف کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی حسین کنگری حسین فخاری شهریور 98 ---
37 Aud/18 حسابرسی ویزگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
38 Aud/18 حسابرسی ویزگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
39 Aud/18 حسابرسی ویژگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
40 Aud/16 حسابرسی تحصیل اقلام تعهدی حسابداری و تجدید ارائه صورتهای مالی منصورکیایی گوهر حامد آراد شهریور 98 ---
41 Acc/115 حسابداری افشای ضعف کنترل داخلی شرکت بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط با تاکید بر نقش تعدیلگر مالکیت دولتی رهبر نودهی محمد نعمت رستمی مازویی بهمن 98 ---
42 Acc/113 حسابداری افشای ضعف کنترل داخلی شرکت بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط با تاکید بر نقش تعدیلگر مالکیت دولتی رهبر نودهی محمد نعمت رستمی مازویی بهمن 98 ---
43 Aud/15 حسابرسی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر تاخیر در گزارش حسابرسی بهروز سیبنی سهیلا محمد مشعشعی بهمن 98 ---
44 Aud/14 حسابرسی فرهنگ اخلاقی و تقویت بی طرفی حسابرسان صادقی عاطفه حامد آراد بهمن 98 ---
45 Aud/13 حسابرسی تلاش و خطای حسابرس بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهدار تهران دست یافته سمیرا محسن ایمنی شهریور 98 ---
46 Acc/113 حسابداری مالکیت دولتی ،عوامل اجتماعی سیاسی و چسبندگی هزینه حقوق و دستمزد سلطانی نازنین حامد آراد بهمن 98 ---
47 Aud/12 حسابرسی معمای ارتباط بین موجودی کالا و قیمت گذاری حسابرس امیریان فرشته ایمنی محسن شهریور 98 ---
48 Acc/115 حسابداری حق الزحمه های حسابرسی در قرار دادهای اولیه حسابرسی :شواهدی از بازار حسابرسی ایران نژاد موسوی فاطمه السادات حامد آراد شهریور 98 ---
49 Acc/113 حسابداری حق الزحمه های حسابرسی در قرارداد های اولیه حسابرسی :شواهدی از بازار حسابرسی ایران نژاد موسوی فاطمه السادات حامد آراد شهریور 98 ---
50 Acc/112 حسابداری تاثیر رفتار خوش بینانه مدیران بر کارایی سرمایه گذارای ،ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه نمایندگی یریری محمد رضا جوادنیک کار شهریور 98 ---
51 Acc/111 حسابداری اثر تعدیل کنندگی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت سود شیخ صالحی زهرا حسین فخاری شهریور 98 ---
52 Acc/110 حسابداری رابطه محدودیت تامین مالی با حساسیت سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شه در بورس اوراق بهادار خواجه سی جوال فرشته رضیه علیخانی شهریور 98 ---
53 Acc/109 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی فرا اطمینانی مدیران و محافظه کاری بین ویزگی های اعضائ هیئت مدیره و سیاست سود شرکتها ت علامی امید محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
54 AL/26 هوش مصنوعی بهبود عملکرد الگوریتم بهینه ازی تووده ذرات با استاده از جستجوی تصادفی حول ذرات نخبه رستمی مائده حمیدرضا یمغانی بهمن 97 ---
55 ACC/99 حسابداری تاثیر تنوع جنسیتی در اعضای مدیره بر ضعف های کنترل خدایی عنبران مینا محمد مشعشعی شهریور 98 ---
56 ACC/98 حسابداری ش بینانه و کوته بینانه مدیران و مدیریت رفتار و استراتژیهای متفاوت شرکت عابیدنی سپیده جواد نیکار مهر 98 ---
57 ACC/97 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران و ساز کار های راهبردی شرکتی و محافظه کاری حسابداری کریم سرمدی حسن عبدالصمد خلعتبری شهریور 98 ---
58 ACC/96 حسابداری اثر تعدیل کنندگی پیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین توسعه بازار سهام و هزینه حقوق حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس هاشمی سمیرا محمد مشعشعی شهریور 98 ---
59 ACC/95 حسابداری اثر توانایی مدیریت بر ارزش آفرینی شرکت و خطر ریزش آتی قیمت سهام در بورس امین مرام پرویز نعمت رستمی مازویی شهریور 98 ---
60 ACC/94 حسابداری تاثیر استقلال و تنوع جنسیتی هیات مدیره و برنامه های کاهش آلودگی و زسیت محیطی فرج فهیمی زهرا مهدی مران جوری شهریور 98 ---
61 ACC/93 حسابداری تاثیر تخصص مالی و تنوع هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود دریایی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
62 ACC/93 حسابداری تاثیر تخصص مالی و تنوع هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود دریایی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
63 Jlt/9 حقوق مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته در حقوقایران و اتحادیه اروپا همتی /علی مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
64 sm/49 مدیریت ورزشی شناسایی و الویت بندی محرک ها و موانع پیشروی خصوصی سازی در مجموعه های ورزشی شهر تهران سهرابی ساسان حسین علوی خرداد 98 ---
65 AL/25 هوش مصنوعی بهبود تشخیص بیماری های ناحیه توراکس در تصاویر رادیوگرافی با استفاده از یادگیری عمیق بوچانی سمیه رسول عنایتی فر آذر 97 ---
66 DA/9 معماری طراحی دانشکده هنر و معماری با تاکید بر مولفه های زمینه گرایی با هدف ارتقاهویت بومی در شهرستان تنکابن محمدی داود امیر رضا کریمی آذر شهریور 98 ---
67 JLT/7 حقوق اصول حاکم بر رسیدگیهای داوری تجاری بین الملل در حقوق ایران و دیوان داوری icc پور موسی محمد فخرالهملایی کندلوس شهریور 98 ---
68 Hph/18 آسیب شناسی تاثیر یک دوره ماساژ درمانی بر میزان درد دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت کارکنان مرد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی بانک ملت رانکوه احمدی حمید محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
69 JLT /8حقوق خصوص حقوق تحول در مبانی مسولیت مدنی در کذر زمان درفقه و حقوق ایران بوستان بخش حسین مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
70 Hph/17 آسیب شناسی اثر یک برنامه منتخب اصلاحی کیفوزیس بر بهبود ظرفیت قلبی - تنفس بیماران پس از عمل جراحی قلب باز ستوده مریم حسن دانشمندی بهمن 97 ---
71 Hph/10 آسیب شناسی بررسی شیوع ناهنجاری های قامتی دانش آموزان 15-10 ساله شهرستان عباس آباد ملک راه وحید حسین شاهرخی شهریور 98 ---
72 Hph/11 آسیب شناسی اثر یک برنامه تمرین اصلاحی منتخب بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستا و پویایی دانش آموزان پسر شبانلویی بهرام حسن دانشمندی بهمن 97 ---
73 Hph/12 آسیب شناسی تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل دانش آموزان دختر و پسر داری سندرم انحراف پرونیشن اسدی زهرا محمد فلاح محمدی بهمن 97 ---
74 Hph/13 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات منتخب ناحیه مرکزی در سطح پایدار و ناپیدار تعادل و عملکرد حرکتی ورزشکاران دختر جوان اسماعیل زاده درزی فاطمه محمد فلاح محمدی بهمن 97 ---
75 Hph/16 آسیب شناسی بررسی مقایسه ای نمره آزمون غربالگری عملکردی حرکت در تگواندو کاران دختر با و بدون سابقه آسیب محمدی واحد سمیه حسن دانشمندی بهمن 97 ---
76 Hph/14 آسیب شناسی مقایسه عملکرد و قدرت اندام فوقانی زنان والیبالیست نیمه حرفه ای با و بدون آسیب شانه محبوبی زینب حسین میر کریم پور شهریور 98 ---
77 Hph/15 آسیب شناسی اثر یک دوره 6 هفته ای ماساژ بر تعادل و کیفیت زندگی مردان مبتلا به پارکینسون اعتمادی عباس حسن دانشمندی بهمن 97 ---
78 COM /25 1395 کامپیوتر زمانبندی ماشین های موازی به کمک الگوریتم ACC_TS آزاده علی کراتی حسین ازگومی 97/11/26 ---
79 COM /24 1395 کامپیوتر ارزیابی عملکرد سوئیچ های تلفنی کلاس 4و 5 روش های بهبود آن صبری حسین ازگومی 97/11/26 ---
80 COM/231395 کامپیوتر پیش بینی نفر و پاتی دیابتی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک سام دلیری علی اصغری 96/05/29 ---
81 COM /22 1395 کامپیوتر بررسی نقش احراز هویت در امنیت اینترنت اشیا وارائه روشی در کنترل میزان دسترسی طالبی نمک رودباری محمد رضا یغمانی 97/05/30 ---
82 COM /21 1395 کامپیوتر پیش بینی سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی LVQ سلسه مراتبی ابراهیمی حسین ازگومی 97/06/31 ---
83 COM /20 1395 کامپیوتر ارائه ی روش مبتنی بر منبع محاسبه ارتباط معنایی بین کلمات جغرافیایی با استفاده از داده های موحود در نقشه شهری باز دعاگو کامراد خوشحال 97/06/31 ---
84 COM /19 1395 کامپیوتر یک روش امنیتی دو طرفه شناسایی برای امنیت اشیا مبتنی برامنیت سایه حمل نبوی دکتر اصغری 1396/05/29 ---
85 COM /18 1395 کامپیوتر یک مدل معماری ابری بر اساس یک قالب امنیتی برای امنیت اشیا مبتنی بر خانه های هوشمند کریمی کیاسج محله دکتر اصغری 1396/05/29 ---
86 COM /17 1395 کامپیوتر امنیت سایبری در سیستم های اتوماسیون شعبه ای ردایی دکتر اصغری 1396/05/29 ---
87 COM /16 1395 کامپیوتر طراحی سامانه ضبط وقایع در خودروها به منظور کشف عوامل و بازاریابی صحنه تصادف شمسی علی اصغری 1396/11/26 ---
88 COM /15 1395 کامپیوتر ارئه یک پروتکل مسیریابی برای پاسخ های اظطراری در اینترنت اشیاء پیلور جاوید دکترعلی اصغری 96/05/29 ---
89 COM /14 1395 کامپیوتر روش خوشه بندی به منظور ارزیابی عملکرد محیطی مبتنی بر میزان Slak با استفاده از تحلیل پوششی داده ها عزیزی عباس برزگرنزاد 96/06/31 ---
90 COM /13 1395 کامپیوتر طراحی محصوولات مشترک و باز و تولید در ابر تجاری با استفاده از اینترنت اشیاء عسگری تمیجانی دکتر همایون بهشتی 96/06/31 ---
91 COM /12 1395 کامپیوتر ارائه یک روش جدید برای کشف تقلب در صورت حسابهای مالی با استفاده از تکنیک دادهای کاوی قاسمی دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
92 COM /11 1395 کامپیوتر روشی نوین در طراحی مانیستاورهای هوشمند برای ماشینهای اطفاء حریق فرودگاهی با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی در بازی های کامپیوتری شادمانی بصیر دکتر علی اصغری ---
93 COM /10 1395 کامپیوتر یک روش مسیر یابی بهینه شده در شبکه های بین خودرویی مبتنی بر کلونی مورچه و نظریه کراف اقبال طلب شارمی دکتر اصغری ---
94 COM /9 1395 کامپیوتر ارائه یک طبقه بندی ترکیبی جدید مبتنی بر داده کاوی برای تشخیص بیماری ذیابت نوع 2 نامدار دکتر رضا طاولی ---
95 COM /8 1395 کامپیوتر مدل برنامه ریزی برای رتبه بندی قوانین انجمنی در داده کاوی با بهره گیری از تحلیل پوششی دادهها عامری دکتر عباس برزگر نژاد ---
96 COM /7 1395 کامپیوتر رتبه بندی قوانین انجمنی با داده های فازی در داده کاوی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها . سجادی دکتر عباس برزگر نژاد ---
97 COM /6 1395 کامپیوتر فرایند بهینه سازی خرید تجهیزات رایانه ای :مطالعه ترکیبی فازی AHP/DEA(مطالعه موردی خرید تبلت ) علی مردان زاده عباس برزگری نژاد ---
98 COM /5 1395 کامپیوتر ارائه یک روش برای بهبود کنترل همروندی تراکنشها برای منابع (محدود/اجباری ) نرم افزارها رجب پور دکتر اصغری ---
99 COM /4 1395 کامپیوتر ارئه یک روش جدید با استفاده از الگوریتم های داده کاوی قنبری شاهراجی دکتر رضا طاولی ---
100 COM /3 1395 کامپیوتر تامین مقرون به صرفه نرم افزار و سرویس بیسیم های مجازی با استفاده از محاسبات ابری جیرود کاظمی علی اصغری ---
101 COM /2 1395 کامپیوتر روش نوین در توسعه سیستمک نمونه اولیه برای نظارت بر سیستم حمل ونقل هوشمندمبتنی بر شبکه حسگر بی سیم ذکریاپور دکتر علی اصغری ---
102 COM /1 1395 کامپیوتر الگویی مناسب جهت بهینه سازی سبد سهام با بهره گیری از تکنیک تحلیلی پوششی داده ها وشبکه های عصبی افراسیابی دکتر عباس برزگری نژاد ---
103 DA 7 1397 معماری طراحی مرکزفرهنگی و صنایع دستی با رویکرد احبا هویت فرهنگی (مورد مطالعه چالوس) پروین میر گذار سمیه فدایی نژاد 97/622 ---
104 DA 6 1397 معماری طراحی مجموعه فرهنگی فراغتی تنکابن با رویکرد افزایش حضور پذیری داجلیری علی کاظمی 97/6/22 ---
105 DA 5 1397 معماری طراحی مجموعه صنایع دستی کلاردشت با رویکرد زمینه گرایی فرهنگی اعظمی نسب آزاده محمودی 97/6/31 ---
106 DA 4 1397 معماری طراحی سرای علم با رویکرد با افرینی فرهنگ مبنا(مطالعه موردی شهرستان رشت) مشهدی سمیه فدایی نژاد 97/6/22 ---
107 DA 3 1397 معماری طراحی مرکز پرورش و احیاء موسیقی ایران با رویکرد همساختی مکان و رفتار (مطالعه موردی شهرستان تنکابن ) شیریان آزاده محمودی 1397/06/22 ---
108 DA 2 1397 معماری طراحی مسجد با رویکرد به حکمت متعالیه ملاصدرا کشاورز زمانیان علی کاظمی 1397/06/22 ---
109 DA 1 1397 معماری طراحی مجتمع توریستی تفریحی با رویکرد معماری بومی و حفظ هویت مکان حسینعلی پور آزاده محمودی 1397/06/22 ---
110 AL/241396 هوش مصنوعی و رباتیک تشخیص اسکناس تقلبی بوسیله مولفه های امنیتی بر پایه شبکه یادگیری عمیق تیمور نژاد کامران حسین ازگومی شهریور 98 ---
111 AL/231396 گروه کاپیوتر /گرایش هوش مصنوعی بهبود عملکرد مترجم دوربانه (فارسی ،انگلیسی ) با استفاده از یادگیری ژرف توانگر روستا مولود رسول عنایتی فر بهمن 97 ---
112 AL/221396 هوش مصنوعی و رباتیک ارایه یک مدل جهت پیش بینی بیماری کرونر قلبی با تکنیک ماشین بردار پشتیبان حبیبی حمید رضا محمد رضا یمغانی 97/11/26 ---
113 AL/21 1396 کامپیوتر استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری برای زمانبندی پروژه های نرم افزاری بهروزی مانی رسول عنایتی فر 97/11/26 ---
114 AL/20 1396 کامپیوتر طبقه بندی تصاوی OCT شبکیه جشم با استفاده از یادگیری عمیق رقیقی رسول عنایتی فر 97/11/26 ---
115 AL/19 1396 کامپیوتر بهبود دقت طبقه بندی تصاویر سرطان پوست با استفاده از یادگیری عمیق و افزایش داده ها ابراهیمیان محمد رضا یمغانی 1396/06/31 ---
116 AL/18 1396 کامپیوتر تشخیص اختلالات خواب با استفاده از سیگنال حیاتی ابراهیمی سروندی کامراد خوشحال 1396/06/31 ---
117 AL/17 1396 کامپیوتر طبقه بندی متون با استفاده از یادگیری ژرف به منظور بهبود عملکرد سیستم های پردازش زبان طبیعی بدخش رسول عنایتی فر 97/09/1 ---
118 AL/16 1396 کامپیوتر بهبود روشهای خوشه بندی با استفاده از یافتن تعداد بهینه خوشه ها با بهره گیری از منطق فازی منوری عباس برزگری نژاد 1396/06/31 ---
119 َAL/ 15 1397 کامپیوتر بکارگیری مدل یادگیری عمیق به منظور تشخیص قطبیت در متون علیزاده اردبیلق رسول عنایتی فر 1397/09/1 ---
120 َAL/ 14 1397 کامپیوتر بهبود الگوریتم خوشه بندی وزن دار چند هدفه در شبکه های حسگر بی سیم معافی معدنی علی اصغری 96/06/24 ---
121 AL/ 13 1396 کامپیوتر تخمین کارایی واحد های تصمیم سازی مقیاس بزرگ با تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی فرهنگ نیا دکتر احسان کوزه گر 1397/05/30 ---
122 AL/12 1396 کامپیوتر پیاده سازی یک طبقه بند ترکیبی بر مبنای یک ترکیب کننده آموزش پذیر برای تشخیص بیماری کبد علی کاظمی دکتر حسین ازگومی 1397/06/31 ---
123 AL/11 1396 کامپیوتر ارزیابی یادگیری عمیق به منظور طبقه بندی تصاویر گونه های گیاهی فرح بخش دکتر احسان کوزه گر 96/06/31 ---
124 AL/10 1396 کامپیوتر تشخیص سرطان سینه با استفاده از داده کاوی ترکاشوند دکتر رضا طاولی ---
125 AL/9 1396 گامپیوتر ارائه روشی مبتنی برای خوشه بندی با استفاده از مدل های غیر شعایی در تحلیل پوششی داده ها رستگار احسان کوزه گر 97/11/26 ---
126 AL/8 1396 کامپیوتر ارائه روشی نوین برای خوشه بندی پروندهای طلاق دادگستری شهرستان چالوس تحلیل علل طلاق ردایی دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
127 AL/7 1396 کامپیوتر طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برایسیستم های توصیه کننده فیلم به کمک الگوریتم های داده کاوی میثاقیان دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
128 AL/6 1396 کامپیوتر ارئه روشی نوین برای پیش بینی بیماری مزمن کلیه با استفتده از طبقه بندیهای ترکیبی میر عباسی دکتر رضا طاولی ---
129 Al/5 1396 کامپیوتر باز شناسایی چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند بر اساس منطق فازی یادگاری علی عباس زورقچیان ---
130 A.I/41396 کامپیوتر انتخاب داده ها بر اساس درخت تصمیم گیری برای طبقه بندی برای SVMدر مجموعه دادهای بزرگ خلعتبری دکتر عباس برزگری نژاد ---
131 A .I/3 1395 کامپیوتر طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برای کشف بیماری قلبیس به کمک تکنیک های داده کاوی کاظمی پور دکتر رضا طاولی ---
132 A .I/2 1395 کامپیوتر معروفی ساختار جدید از درخت تصمیم بر اساس قوانین فازی براتی داده های پیوسته بادآور دکتر رضا طاولی ---
133 A. .I/1 1395 کامپیوتر حریم خصوصی و کاربردی برای شبکه های فرصت طلب حسینی دکتر علی اصغری ---
134 Msc sm /45 1397 علوم ورزشی بررسی موانع توسعه ورزش روستایی شهرستان رامسر ذوقی اسماعیل محسن لقمانی 97//12/23 ---
135 Msc sm /44 1397 علوم ورزشی بررسی مسیر شغلی استادان نخبه مدیریت ورزشی ایران بر اساس تحقیق روایتی ترک محسن لقمانی 97/6/22 ---
136 Msc sm /43 1397 علوم ورزشی تدوین برنامه راهبردی استعداد یابی تکواندوی جمهوری اسلامی ایران زکی پور محسن لقمانی 97/06/21 ---
137 Msc sm /42 1397 علوم ورزشی بررسی رابطه بین ارتباط معلم و شاگرد خود تعیین گری مبتنی بر ورزش و کیفیت زندگی مرتبط بات سلامت در دانش آموزان ریحانی حمید رضا گوهر رستمی 1397/06/31 ---
138 Msc sm /41 1397 علوم ورزشی تاثیر گرایش به فعالیت های ورزشی با نقش یادگیری مشارکتی بر سبک زندگی دانش آموزان شکرگزار دکتر مجتبی حسن نژاد 1397/06/22 ---
139 Msc sm /40 1396 علوم ورزشی بررسی و تحلیل فساد و ناهنجاری های حاکم بر ورزش حرفه ای کشور نوریان دکتر لقمانی 1396/06/16 ---
140 Msc sm 39 1396 علوم ورزشی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی مطالعه موردی : (ادارات ورزش و جوانان شمال کشور ) مردانی سید حسین علوی 97/06/21 ---
141 Msc sm /38 1396 علوم ورزشی رابطه بین مهارت های ارتباطی مربیان تکواندو با اثر بخشی تکواندو کاران در لیگ مازندران ساعدی زرج آبادی محمد تقی شجاعی مهر 97/06/21 ---
142 Msc sm /37 1397 علوم ورزشی رابطه تبلیغات از طریق پیامک و فضای مجازی با جذب مشتری در اماکن ورزشی استان توکلی حسین علوی 97/06/21 ---
143 Msc sm /36 1397 علوم ورزشی تدوین استراتژی (راهبرد ) هیئت ورزشی زیمناستیک استان مازندران با رویکرد کار آفرینی ورزشی هرسنی مجتبی حسن نژاد 97/06/21 ---
144 msc sm 35 1396 علوم ورزشی تحلیل محتوا گزارش مسابقات جام ملتهای اروپا (یورو 2016) در مراحل حذفی زروج چورته محمد تقی شجاعی مهر 1396/06/30 ---
145 Msc sm 34 1396 علوم ورزشی ارزیابی عملکرد بازیکنان حرفه ای تنیس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها جعفریان دکتر مجتبی حسن نژاد 1396/06/30 ---
146 MSC sm 33 1397 علوم ورزشی رابطه بین هوش هیجانی و سبک تفکر مربیان ورزشی والیبال استان مازندران خطیبی نژاد دکتر محسن لقمانی 1396/06/23 ---
147 MSC sm 32 1395 علوم ورزشی شناسایی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب باشگاهای ورزشی شهر خرم آباد نظری دکتر مجتبی حسن نژاد 1395/06/29 ---
148 m.s.c sm 31 1397 علوم ورزشی رابطه بین عدالت سازمانی و بی تفاوتی در معلمان ورزش استان مازندران عرب طبقدهی دکتر محسن لقمانی 96/06/23 ---
149 m.s.c sm 30 1397 علوم ورزشی شناخت و تحلیل (swot) وضعیت گردشگری ورزشی شهر تنکابن با رویکرد توسعه پایدار گلیج مجتبی حسن نژاد 96/06/23 ---
150 m.s.c sm 29 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد حرفه ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استالن تهران داداش پور دکتر محسن لقمانی 96/06/23 ---
151 m.s.c sm 28 1396 علوم ورزشی بررسی ابعاد فساد و ناهنجاریهای حاکم بر ورزش همگانی کشور صالحی نزاد دکتر محسن لقمانی 96/06/30 ---
152 m.s.c sm 27 1396 علوم ورزشی تعیین ابعاد ارزیابی عملکر دبیران تربیت بدنی استان گیلان ربیعی نودهی دکتر حمید رضا گوهر رستمی 96/11/26 ---
153 M.S.C sm 26 1396 علوم ورزشی رابطه کاربرد مولفه های فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران حبیبی دکتر مجتبی حسن نژاد 1396/06/16 ---
154 M.S.c SM 25 1396 علوم ورزشی مقایسه نتایج بازیهای المپیک بر اساس وضیعیت اقتصادی ،سیاسی و جمعیتی کشورها در پنج دوره اخیر بازیهای المپیک مجاور امیری دکتر مرتضی دوستی 1396/6/16 ---
155 M.S.c sm 24 1396 علوم ورزشی مقایسه ویژگی های شغلی داوران حرفه ای کاراته ایران صفری دکتر محسن لقمانی ---
156 M.SC sm 23 1396 علوم ورزشی شناسایی فرصت ها و چالش های مشارکت والدین در برگزاری الپیادهای ورزشی درون مدرسه ای در استان مازندران غلامی دکتر مرتضی دوستی ---
157 M.S.c sm 22 1396 علوم ورزشی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با عملکرد های فردی و سازماانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رفیعی پور محسن لقمانی ---
158 m.s.c sm 21 1396 علوم ورزشی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت ورزشی دانش آموزان دبیرستانی شهر رامسر در سال تحصیلی 1396-1395 فتوکیان دکتر مجتبی حسن نژاد ---
159 m.s.c sm 20 1396 علوم ورزشی شناسایی و الویت بندی چالش های درس تربیت بدنی برای معلمان در مدارس غرب مازندران جنت قربانی دکتر حمید رضا گوهر رستمی ---
160 m.s.c sm 19 1396 علوم ورزشی تحلیل وضعیت داوری فوتبال ایران میرزازاده دکتر مجتبی حسن نژاد ---
161 m.s.c sm 18 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران حسین زاده دکتر سید حسین علوی ---
162 M.S.C SM 17 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان کمیته ملی المپیک قاسمعلی پور فتیده دکتر محسن لقمانی ---
163 m.s.c sm /16 1395 علوم ورزشی تحلیل عاملی انگیزاننده ها و موانع مشارکت بانوان استان گیلان در رشته فوتبال شفیعی حق شناس دکتر محسن لقمانی ---
164 m.s.c sm /15 1395 علوم ورزشی رابطه بین تعهد حرفهای و ابعاد اثر بخشی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران صفرزاده دکتر محسن لقمانی ---
165 m.s.c sm /14 1395 علوم ورزشی رابطه ویژگی های شخصیتی با شادکامی و سلامت رئان مربیان باشگاه های ورزشی شهرستان نور اسمعیلی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
166 m.s.c sm /13 1395 علوم ورزشی رابطه سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس با خلاقیت معلمان تربیت بدنی منتخب شهرهای استان گلستان مصطفی لو دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
167 M.S.C s.m /12 1395 علوم ورزشی رابطه انگیزه های مشارکت و سبک زندگی و موانع ورزشی بانوان ورزشکار تنکابن نجاتی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
168 M.S.C s.m /11 1395 علوم ورزشی ارتباط بین سرمایه و انگیزش با مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی شهرستان ساری رضوان سراجی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
169 M.S.C s.m /10 1395 علوم ورزشی بررسی میزان کیفیت و رضایت مندی مشتریان از ارائه خدمات ماساژور در سالن های مازندران علیپناه ملکشاه محسن لقمانی ---
170 M.S.C s.m /9 1395 علوم ورزشی تاثیر عنوان های شغلی خود - انعکاسی بر وجدان کاری ؛فرسودگی و عوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته گیلان امان زاده محسن لقمانی ---
171 M.S.C s.m /8 1395 علوم ورزشی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعدادیابی در والیبال از دیدگاه نخبگان (مربیان ،کارشناسان و قهرمانان ) استان مازندران خلیلی دکتر مجتیب حسن نژاد ---
172 M.S.C s.m /7 1395 علوم ورزشی رابطه ارزیابی عملکرد و عدالت سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی شهرهای منتخب استان مازندران اصغر زاده منظری دکتر مجتبی حسن نژاد ---
173 M.S.C s.m /6 1395 علوم ورزشی طراحی و تدوین استرازی توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه مازندران عالمیان مجتبی حسن نژاد ---
174 M.S.C s.m /5 1395 علوم ورزشی پیش بینی فرهنگ سازمانی براساس ا بعاد تعهد حرفه ای ئر اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران علی پور محسن لقمانی ---
175 m.s.c s.m /4 1395 علوم ورزشی رابطه سبکهای رهبری مربیان وانگیزش پیشرفت وتعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای ژیمناستیک استان فارس زارع مجتبی حسن نژآد ---
176 M.S.C s.m /3 1395 علوم ورزشی تاثیر سبک های تدریس معلمان تربیت بدنی بر دست یابی بر اهداف و عملکرد ورزشی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان کلاله قلی دهنه محسن لقمانی ---
177 M.S.C s.m /2 1395 علوم ورزشی رابطه بین شیوه فرزند پروری والدین با تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بنی هاشمیان محسن لقمانی ---
178 M.S.C s.m /1 1395 علوم ورزشی رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در امکان ورزشی بر اساس مدل AHP مهرابیان مجتبی حسن نژاد ---
179 Acc/83 1397 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های کمیته حسابرسی بر جریان نقدی آزاد شرکت های پذیرفته شده در اواراق بهادار تهران شکر گذارلشکری حسین فخاری حامد آراد ---
180 Acc/82 1397 حسابداری بررسی تاثیر چرخش اجباری حسابرس بر واکنش سرمایه گذاران شمس حامد آراد رضیه علیخانی ---
181 Acc/81 1397 حسابداری مطالعه اثر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و گزارشگری مالی متقابله مقصودی حسین فخاری حامد آراد ---
182 Acc/80 1397 حسابداری تعیین رابطه کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران افشار حامد آراد ---
183 Acc/79 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین خصوصی سازی و عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بزهادار تهران شیروانی حسین فخاری/محمد مشعشعی ---
184 Acc/78 1397 حسابداری اثر ویژگی کمیته حسابرسی برحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درویش امیری مهدی مران جوری نعمت رستمی مازویی ---
185 Acc/77 1397 حسابداری تاثیر ضعف کنترل داخلی برکیفیت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران فرخی پور رضیه علی خانی عبدالصمد خلعتبری ---
186 Acc/76 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه میان ریسک نقدینگی واعتباری باعملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمود زاده اصل رضیه علی خانی مهدی مران جوری ---
187 Acc/75 1397 حسابداری بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار برمدیریت سود و تغییر در طبقه بندی سود مورد مطالعه در بازار سرمایه ایران بهروزی حسین فخاری/محسن ایمنی حامد آراد ---
188 Acc/74 1397 حسابداری نقش تعدیل کنندگی سن شرکت بر ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری معافی مدنی نعمت رستمی مهدی مران جوری ---
189 Acc/73 1397 حسابداری بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت( بررسی رابطه انحنایی) آخوندی نیا محمد مشعشعی حامد آراد ---
190 Acc/72 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی اندازه شرکت بر رابطه میان مالکیت دولتی وسیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجی ملکشاه حسین فخاری رضیه علیخانی ---
191 Acc/71 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت بررابطه بین استقلال هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسان میرفرجود مهدی مران جوری رضا مراداف ---
192 Acc/70 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی طالبیان حسین فخاری محمود صمدی لرگانی ---
193 Acc/69 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری خزری رضیه علیخانی رضا مراداف ---
194 Acc/68 1397 حسابداری اثرمعامله با اشخاص وابسته بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی حیدریان حامد آراد حسین فخاری ---
195 Acc/67 1397 حسابداری تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر درماندگی مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عزیزی رضیه علیخانی رضا مراداف ---
196 Acc/66 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وحه نقد احمدی حسین فخاری محمد مشعشعی ---
197 Acc/65 1397 حسابداری اثر تعدیل کننده مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی امیرخانی عبدالصمد خلعتبری مهدی مران جوری ---
198 Acc/64 حسابداری بررسی اثر خصوصی سازی بر رابطه بین رقابت بازار محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برنده حسین فخاری محمد اشرفی پور ---
199 Acc/63 1397 حسابداری اثر میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط میان ویزگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان جنت صادقی حامد آراد رضیه علیخانی ---
200 Acc/62 1397 حسابداری انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از فن تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران رضائی نعمت رستمی محمد مشعشعی ---
201 Acc/61 1395 حسابداری بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جعفری نعمت رستمی ---
202 Acc/60 1395 حسابداری تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و درماندگی مالی شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار اتابکی حسین فخاری محمود صمدی لرگانی ---
203 Acc/59 1395 حسابداری مطالعه اثر تعدیل کنندگی سهام داران کنترلی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش گذاری بازار از وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریایی رضیه علیخانی ---
204 Acc/58 1395 حسابداری بررسی اثر تعدیل بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین مالکیت دولتی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جوربونیان حسین فخاری ---
205 Acc/57 1395 حسابداری رابطه بین افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران گلشاهی محمود صمدی لرگانی ---
206 Acc/56 1395 حسابداری تاثیر مالکیت دولتی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران و تصمیم گیری تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دخیلی زارع محمد مشعشعی ---
207 Acc/55 1395 حسابداری بررسی تاثیر جریان وجود نقد ،سود ناخالص و اندازه شرکت بر بازده سهام عسگری نعمت رستمی ---
208 Acc/54 1395 حسابداری تاثیر اخلاق ،تجربه و شایستگی بر کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلگر شک و تردید حسابرس در بین جامعه حسابرسان تهران جلالی زرندی محمود صمدی لرگانی ---
209 Acc/53 1395 حسابداری بررسی رابطه بین تخصص مالی مدیر عامل و به موقع گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نادری توبنی محمود صمدی لرگانی ---
210 Acc/52 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین سررسیدبدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی مبتنی بر سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اصانلو رضیه علیخانی ---
211 Acc/51 1395 حسابداری تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری باقری ثانی مهدی مران جوری ---
212 Acc/50 1395 حسابداری بررسی اثر روابط سیاسی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مختار سرودی محمد مشعشعی ---
213 Acc/49 1395 حسابداری تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انتخاب سرمایه گذاری در حقوق صاحبان سهام اصلانی رضیه علیخانی ---
214 Acc/48 1395 حسابداری بررسی رابطه ی بین اظهار نظر حسابرس و کمیته ی حسابرسی با ثبات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وهابی حامد آراد ---
215 Acc/47 1395 حسابداری تاثیر تنوع هیات مدیره بر عملکرد سرمایه فکری میرزائی رضیه علیخانی ---
216 Acc/46 1395 حسابداری تاثیر حاکمیت شرکتی ،افشای اطلاعات مسولیت اجتماعی بر ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صالحیان نعمت رستمی ---
217 Acc/45 1395 حسابداری تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر به موقع بودن گزارشکری مالی شاه منصوریان مهدی مران جوری ---
218 Acc/44 1395 حسابداری تاثیر گزارش حسابرس بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران استادی مهدی مران جوری ---
219 Acc/43 1395 حسابداری تاثیر محیط تجاری بر میزان پذیرش تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سبزیان نعمت رستمی ---
220 Acc/42 1395 حسابداری بررسی رابطه ی بین افشا ء مسئولیت اجتماعی شرکت و اقلام تعهدی اختیاری مرادی باز قلعه مهدی مران جوری ---
221 Acc/41 1395 حسابداری اثیر کیفیت حسابرسی و چرخشی حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی حیدرزاده کوزه گرانی مهدی مران جوری ---
222 Acc/40 1395 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های شرکت با میزان مشارکت در فعالیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالیشی نعمت رستمی ---
223 Acc/39 1395 حسابداری تاثیر تعدیلات حسابرسی ب کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علی پور جسیدان رضیه علیخانی ---
224 Acc/38 1395 حسابداری بررسی تاثیر پیش اطمینانی مدیران بر ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گیل زرودی محمد مشعشعی ---
225 Acc/37 1395 حسابداری اثر بخشی حسابرسی ،کیفیت حسابرسی و مدیریت سود موسوی چوبه مهدی مران جوری ---
226 Acc/36 1395 حسابداری بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خادمی دکتر نعمت رستمی حامد آراد ---
227 Acc/35 1395 حسابداری تاثیر محدودیت مالی و جریان نقد بر حساسیت تامین مالی خارجی فلاح اقبال پور مهدی مران جوری عبدالصمد خلعتبری ---
228 Acc/34 1395 حسابداری رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی با مدیریت سود و کیفیت کار حسابرسی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ایرجی فر نعمت رستمی ---
229 Acc/33 1395 حسابداری رابطه بین مکانیزم های شرکتی و تاخیر گزارش حسابرسی در بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شاهمرادی سفید تمشی عبدالصمد خلعتبری ---
230 Acc/32 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شاهپوری رضیه علیخانی ---
231 Acc/31 1395 حسابداری تعیین عوامل موثر گزارش حسابرسی در بازار سرمایه ایران کاکویی عبدالصمد خلعتبری ---
232 Acc/30 1395 حسابداری بررسی رابطه بین افشای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران کورکلا هاشمی محمود صمدی لرگانی ---
233 Acc/29 1395 حسابداری ارتباط بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسولیت پذیری اجتماعی خان رمکی مهدی مران جوری ---
234 Acc/28 1395 حسابداری رابطه پیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی بابا پور کوشالشاهی حامد آراد ---
235 Acc/27 1395 حسابداری تاثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه : شواهدی از بانک های ایران وهابی رضیه علیخانی ---
236 Acc/26 1395 حسابداری بررسی بین محدودیتهای مالی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران شیله سری حامد آراد ---
237 Acc/25 1395 حسابداری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در چرخه عمر شرکتها ( شواهدی از بورس اوراق بهادار ) هوشنی محمد مشعشعی ---
238 Acc/24 1395 حسابداری اهرم های عملیاتی و ریسک های ناشی از تغییرات ارز بر بازه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ستوده نیا نعمت رستمی ---
239 Acc/23 1395 حسابداری رابطه پیش اطمینانی مدیریت و نوع اظهار نظر حسابرس حسین پور فخبی حامد آراد ---
240 Acc/22 1395 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی شاخص حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین رقابت بازار محصول و محافظه کاری مشروط سیدی محمد مشعشعی ---
241 Acc/21 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین اظهار نظر حسابرس و واکنش بازار سهام (با تاکید برحجم معاملات و بازده غیر عادی سهام خجسته مهدی مران جوری ---
242 Acc/20 1395 حسابداری ارتباط بین حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار حلاجیان محمود صمدی لرگانی ---
243 Acc/19 1395 حسابداری بررسی رابطه نوع اظهار نظر حسابرس و تغییر حسابرس ملانژاد طالشی حامد آراد ---
244 Acc/18 1395 حسابداری بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی هزینه قربانپور مهدی مران جوری ---
245 Acc/17 1395 حسابدری انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تکنیک ترکیبی تاپسیس وتحلیلی پوششی داده ها شکوری گزافرودی نعمت رستمی ---
246 Acc/16 1395 حسابداری تاثیر استقلال هیات مدیره بر کیفیت افشای اجتماعی گزارش های مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اورجی کسمایی مهدی مران جوری ---
247 Acc/15 1395 حسابداری تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر انتخاب بین بدهی بانکی وبدهی عمومی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهران ابراهیم قوچی رضیه علیخانی ---
248 Acc/14 1395 حسابداری به کارگیری تکنیک تحلیل پوشش داده ها در معرفی الگویی مناسب جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران سلطانی محمد مشعشعی ---
249 Acc/13 1395 حسابداری بررسی رابطه بین مدیریت سود وریسک غیر سیستماتیک با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده حسن زاده ثابت خسخمی محمود صمدی لرگانی ---
250 Acc/12 1395 حسابداری بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری با توجه به سیاستهای پولی حسینی لنگرودی رضیه علیخانی ---
251 Acc/11 1395 حسابداری تاثیر طرح های ارزش منصفانه برروی سود بانکی ومدیریت سرمایه قانونی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران حسین بیگی محمود صمدی لرگانی ---
252 Acc/10 1395 حسابداری بررسی اعتماد بیش از حد مدیران بر تجدید ارائه صورت های مالی رحمتی محمد مشعشعی ---
253 Acc/9 1395 حسابداری اثر نرخ تورم وچرخه عملیاتی برسطح نگهداشت وجه نفد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوایی پهمدانی محمد مشعشعی ---
254 Acc/8 1395 حسابداری ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل پوششی داده ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اصغری مهدی مران جوری ---
255 Acc/7 1395 حسابداری بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کاربری مدیریتی وعملیاتی عرفانی روغن گیر رضیه علیخانی ---
256 Acc/6 1395 حسابداری بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (pdf تحویل داده نشده ) ایزک شیری محمد مشعشعی ---
257 Acc/5 1395 حسابداری بررسی رابطه بین سرمایه انسانی وارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مستخدم صادق رضیه علیخانی ---
258 ACC/4 1395 ََ حسابداری بررسی تاثیر توان رقابتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - همراه با word پهلوان زاده قاسمعلی صبوری ---
259 ACC/3 1395 ََ حسابداری تاثیر تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر نفد شوندگی سهام رضوانی گیل کلایی رضیه علیخانی ---
260 ACC/2 1395 حسابداری بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میرزاجانی محمد مشعشعی ---
261 ACC/1 1395 حسابداری رابطه اهرم مالی ومهارت های مدیران با بازده حقوق صاحبان سهام ندائی قاسمعلی صبوری ---
262 Hph 8/ 1397 علوم ورزشی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر تعادل آسیب و استقامت ناحیه مرکزی بدن افراد فعال جمال زاده فاطمه محمد فلاح محمدی 97/6/14 ---
263 Hph 7 1397 علوم ورزشی مطالعه ارتباط میان نیمرخ ساختاری با ناهنجاری های صنعتی در چهارگروه از ورزشکاران راکتی،اسکواش، بدمبنتون، تنیس خاکی و تنیس روی میز خانجانیان الهام حسن دانشمندی 97/6/14 ---
264 Hph 6 1397 علوم ورزشی اثر شش هفته تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل و ثبات پاسچرال و کاهش ترس از سشقوط در زنان سالمند رکن کلائی محمد فلاح محمدی 1397/06/14 ---
265 Hph 5 1397 علوم ورزشی بررسی اثر حاد سرما درمانی ،گرما درمانی و ویبریشن بر حس وضعیت مفصل مچ پا و تعادل زنان فوتبالیست خاتمی محمد فلاح محمدی 1397/06/14 ---
266 Hph 4 1397 علوم ورزشی مقایسه تاثیر حاد یک جلسه کشش ایستا و پویابر حس عمقی مفصل زانو و تعادل ایستا و پویای تکواندو کاران مرد نخبه بحری محمد فلاح محمدی 97/06/15 ---
267 Hph 3 1397 علوم ورزشی اثر تمرینات منتخب پیلاتس و تمرینات کششی بر بهبود میزان درجه لوردوز کمری در زنان 30-50 سال منوچهری محمد فلاح محمدی 1396/12/18 ---
268 Hph 2 1397 علوم ورزشی تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی جامع و چسب کینزیوتیپ بر عارضه سربه جلو دانش آموزان دختر 10تا 13 سال مجدی حسن میر کریم پور 97/06/15 ---
269 Hph 1 1397 علوم ورزشی تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر سندرم متقاطع فوقانی و حس وضعیت گردن عبدلله زاده حسن دانشمندی 97/06/14 ---
270 JLT /5 1397 فقه و حقوق بررسی فقهی و حقوقی ماهت و ویزیگی های سرمایه در عقد مضاربه مهدی داداشی پور محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/11/26 ---
271 JLT /4 1397 فقه و حقوق مفهوم حق در حقوق ایران و از منظر اندیشمندان و حقوق دانان غربی یوسفی نژاد محمد تقی کریمپور آل هاشم 1397/11/11 ---
272 JLT /3 1397 فقه و حقوق تعیین مسوول در فرض تعداد اسباب با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 سهراب پور محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
273 JLT /2 1397 فقه و حقوق نو آوریهای قانون جدید بیمه اجباری وسایل نقلیه در مبحث مسولیت مدنی شاکری محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
274 JLT /1 1397 فقه و حقوق آثار و احکام قرار داد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران و فرانسه نیک کار محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
275 M.S.C Aud /5 1396 حسابرسی بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابرسی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ابراهیم پور ارنگی دکتر رضیه علیخانی 96/06/16 ---
276 m.s.c Aud /4 1396 حسابرسی بررسی رابطه کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مددی مقدم دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
277 m.s.c Aud /3 1396 حسابرسی ارزیابی کارایی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار در تهران و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ای پنجرهای فضلوی دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
278 m.s.c Aud /2 1396 حسابرسی بررسی رابطه ی بین تمرکز مالکیت ،کنتزل خانوادگی ، و انتخاب حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار محمد جعفری دکتر حامد آراد 96/06/19 ---
279 m.s.c Aud /1 1396 حسابرسی بررسی اثر مکانیزم های راهبردی شرکتی بر حجم معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجب سروش عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
280 sm/46 علوم ورزشی تحلیل وضعیت طرح های ملی ملی در درس تربیت بدنی مقاطع ابتدایی شهر نوشهر ناظری ملکی حامد مجتبی حسن نژآد 1398/06/15 ---
281 sm/46 گروه علوم ورزشی /مدیریت ورزشی ارزیابی سیستم مدیریت استعداد در فوتسال عسگرزاده آرش محسن لقمانی خرداد 98 ---