عنوان پایان نامه شماره سریال ثبتی نام دانشجو نام استاد راهنما


* سریال ثبتی رشته/گروه عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع ضمیمه
1 JLT/77 حقوق واکاری رکن مصلحت در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391و شناخت ابعاد فقهی و حقوقی آن معصومه عسگر شهبازی مهدی شیخ محمودی شهریور 1401 ---
2 ed/55 مدیریت آموزشی مقایسه تاثیر تدریس به شیوه حضوری و غیر حضوری بر پیشرفت تحصیلی در دروس فارسی و ریاضی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی رشت در سال تحصیلی 1401-1400 کبری خوش انس شالدهی شیرین دخت حبیب زاده شهریور 1401 ---
3 ed/54 مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین احترام ستزمانی و شادکامی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نوشهر و چالوس 1401-1400 سولماز شمسی فرشته هدایتی بهرام کیامنی ---
4 ed/53 مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1401 محسن رضازاده حنیف حاجی آقایی شهریور 1401 ---
5 ed/52 مدیریت آموزشی ارائه مدلی برای ارزیابی شایستگی های مدیریت مدارس دبیرستان های غرب مازندران در سال 1400-1401(مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان تنکابن ) مجید ابولحسن پور حبیب الله مشایخی شهریور 1401 ---
6 da/28 معماری طراحی پژوهشکده علوم و معارف دفاع مقدس با رویکرد معماری ایرانی اسلامی محمد رضا انصاری مهدخت کیایی شهریور 1401 ---
7 da/27 معماری طراحی فرهنگسرا کودکان با رویکرد ارتقائ درک جوهره معماری در تنکابن فریبا دولتشاهی امیر رضا کریمی آذر آبان 99 ---
8 hph/51 آسیب شناسی بررسی نقش موئلفه های مرتبط با ریکاوری در بروز آسیب مجدد در طی دوران بازگشت به ورزش در ورزشکاران رشته های تیمی آرمین حلاجیان محمد فلاح محمدی شهریور 1400 ---
9 hph/50 آسیب شناسی بررسی ارتباط میان نیمرخ ساختاری با برخی عوامل آمادگی جسمانی در زنان پلیس نیلوفر حسین زاده حسن دانشمندی بهمن1400 ---
10 Al/34 هوش مصنوعی ارائه یک طبقه بندی ترکیبی جهت تشخیص بیماران قلبی زهرا عباسی حسین ازگومی شهریور 1400 ---
11 acc/161 حسابداری بررسی تاثیر تنوع جنسیتی بر ریسک نکول وجه نقد و مخارج سرمایه ای شرکت ها زینب کمالی زاده مهدی مران جوری شهریور 1401 ---
12 jlt/76 حقوق جستاری بر تقنین اصلاحات حقوقی مبهم زیبا خدایاری فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1401 ---
13 jlt/75 حقوق چالش های حقوقی صلاحیت نهادهای حاکمیتی(قضایی،اجرایی و انتظامی) دررتنظیم و صدور اسناد رسمی مهدی اشجعی دلچه ابولفظل قهاری شهریور 1401 ---
14 acc/160 حسابداری تاثیر مدیریت کارامد سرمایه در گردش بر رتبه بندی اعتباری شرکت ها و ریسک تامین مالی بدهی حسن داج لری محسن ایمنی شهریور 1401 ---
15 Da/27 معماری طراحی مجموعه آموزشی کودکان پیش دبستانی در تهران با رویکرد پرورش خلاقیت شهرام حاجی زاده مژده صیادی شهریور 1401 ---
16 sm/78 مدیریت ورزشی طراحی مدل کیفی وفاداری مشتریان اماکن و فضاهای ورزشی مازندران مهدی سبکرو هشام رستمی شهریور 1401 ---
17 sm/77 مدیریت ورزشی طراحی مدل پارادایمی پیامدهای حمایت از ورزش مازندران و ارائه راهکارها علی اشرفی آذری حسین علوی شهریور 1401 ---
18 sm/76 مدیریت ورزشی طراحی مدل تاثیر مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران با نقش میانجی مهدی عابدی زاده حسین علوی شهریور 1401 ---
19 jlt/74 حقوق مسولیت غیر مستقیم نقض علامت تجاری صغری رمضان نیا مهدی شیخ محمودی شهریور 1401 ---
20 jlt/73 حقوق مطالعه احکام و آثار اجاره به شرط تملیک و وجه ممیزه آن با بیع اقساطی غلامرضا نانوایی رودسری فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1401 ---
21 ed/51 مدیریت آموزشی بررسی رابطه هوش هیجانی باخود تنظیمی یادگیری دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان تنکابنم سال تحصیلی 1401-1400 راویه شفیعی زهره شکیبایی شهریور 1401 ---
22 ed/50 مدیریت آموزشی بررسی میان تنشگر های تحصیلی با بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهرستان رامسر در سال 1401-1400 مریم احمد معظم زهره شکیبایی حنیف حاجی آقایی ---
23 ed/49 مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین خوشبینی علمی مدرسه و امید تحصیلی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم غرب مستان مازندران در سال 1401-1400 آفاق زاهدی فرشته هدلیتی شهریور 1401 ---
24 jlt/72 حقوق بررسی فقهی و حقوقی فرزند متولد شده از اشخاص نابالغ و محجور در در حقوق ایران با رویکرد فقهی و مطالعه ی تطبیغی حدیثه ترابی گلسفید مهدی شیخ محمودی شهریور 1401 ---
25 jlt/71 حقوق بررسی ابعاد خسارت قابل مطالبه در مسولیت قراردادی با نگاهی به پیشینه فقهی آن عیسی صالحی گوشکجانی مرتضی سلیمانی پورلنگ شهریور 1401 ---
26 jlt/70 حقوق قلمرو حمایت نظام مالکیت فکری از برنامه کامپیوتری سهیل پوراسد فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1401 ---
27 jlt/69 حقوق قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خدمات محور مهدی حسنی ابولفظل قهاری شهریور 1401 ---
28 jlt/68 حقوق مسولیت مدنی ناشی از قصور ضابتین دادگستری محمد حسن هادی پور فخرالله ملایی کندلوس شهریور1401 ---
29 jlt/67 حقوق ضزورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسولیت مدنی احمد فلاح اکبری نژاد داوود سلطانیان شهریور 1401 ---
30 ed/48 مدیریت آموزشی نقش رهبری اصیل در پیش بینی پاسخگویی سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 1401-1400 سحر عبدالرحمنی فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
31 ed/47 مدیریت آموزشی رابطه مشارکت کاری و درگیری شغلی با خلاقیت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش غرب استان مازندران سودابه جمشیدی اسماعیل کاظم پور شهریور 1401 ---
32 ed/46 مدیریت آموزشی بررسی رابطه حمایت تحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه دوره متوسطه اول شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1401-1400 مریم انگورج تقوی حنیف حاجی آقایی شهریور 1401 ---
33 ed/45 مدیریت آموزشی رابطه بین رهبری تحول گرا و اعتماد سازمانی با دلبستگی شغلی معلمان در مدارسابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1401-1400 علیرضا دلیلی اسماعیل کاظم پور شهریور 1401 ---
34 ed/44 مدیریت آموزشی تبیین کیفیت آموزش بر اساس عوامل موثر بر مداخلات آموزشی در مدارس ابتدایی شهر محمود آباد در سال تحصیلی 1401-1400 فرخنده فلاح اسماعیل کاظم پور شهریور 1401 ---
35 ed/43 مدیریت آموزشی رابطه میان سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان مدارس دوره اول متوسطه شهر شهریار در سال تحصیلی 1401-1400 سید عقیل حسینی زهره شکیبایی شهریور 1401 ---
36 ed/42 مدیریت آموزشی بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 1401-1400 حجت اله اسماعیل نژآد حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
37 ed/41 مدیریت آموزشی رابطه رفتار شهروندی با رضایت مندی شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان عباس آباد در سال 1401-1400 سید کمال نوری زاده حنیف حاجی آقایی شهریور 1401 ---
38 ed/40 مدیریت آموزشی نقش تعدیل گر فرهنگ سازمانی در ارتباط با تعهد عاطفی و بهره گیری سازمان آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 1401-1400 سعید محمد دوست اسماعیل کاظم پور شهریور 1401 ---
39 ed/39 مدیریت آموزشی رابطه خود پنداره تحصیلی و خلاقیت هیجانی با ادراک از خود دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان چناران سال تحصیلی 1401-1400 سجاد دوستی راد اسماعیل کاظم پور شهریور 1401 ---
40 Da/26 معماری طراحی سرا کودک با تاکید بر هوش هیجانی برای کودکان 7تا 11 سال (مطالعه موردی :شهر سلامنشهر ) عادله جعفری مهدخت کیایی شهریور 1400 ---
41 Da/25 معماری طراحی خانه سالمندان با رویکرد احیای روح مکان سعید گلیج مریم کیایی بهمن 1399 ---
42 Da/24 معماری طراحی مرکز نگهداری کودکان کار با رویکرد تقویت خلاقیت و معنا بخشی به آنها برای رسیدن به آینده بهتر شاهین کریمی مهدخت کیایی بهمن 1399 ---
43 Da/23 معماری طراحی مجتمع باز پروری بانوان درگیر اعتیاد با رویکرد ارتقای خودباوری در آنان (شهرستان تنکابن ) زهرا نوتج امیر رضا کریمی آذر شهریور 1400 ---
44 Da/22 معماری طراحی مجنمع مسکونی با رویکرد رضایتمندی سکونتی ،نمونه موردی نوشهر سمانه قاضی مریم کیایی مهر 99 ---
45 Da/21 معماری طراحی مجموعه درمانی برای کودکان سرطانی با رویکرد ارتثائ کیفیت محیطی (مطالعه موردی شهر رامسر ) مونا صباغی مریم کیایی شهریور 1400 ---
46 Da/20 معماری طراحی دبیرستان دخترانه با رویکرد روانشناسی محیطی جهت کاهش اضطراب موقعیتی (نمونه مورد مطالعه :دبیرستان های دخترانه شهر تنکابن محبوبه رضائی لنگرودی مژده صیادی شهریور 1400 ---
47 Da/19 معماری طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقائتعاملات اجتناعی با تاکید بر نقش های جنسیتی مریم مشایخی مژده صیادی شهریور 1400 ---
48 jlt/66 حقوق بررسی تطبیقی شرط اسقاط خیار در حقوق ایران و لنگلستان مجتبی ابراهیمی مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
49 jlt/65 حقوق بررسی تطبیقی نکاح کودکان در ایران و فرانسه با نگاه فقهی حقوقی علی قنبری کیاسرا مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
50 jlt/64 حقوق بررسی مسولیت مدنی ناشی از کارشناسیخلاف واقع از منظر حقوق ایران مایده پور مومن کنگاچر جمشید یحیی پور شهریور 1400 ---
51 Jlt/63 حقوق امکان سنجی استفاده از شیوه دادرسی (mini trial) در جهت حل و فصل اختلافات در حقوق ایران رباب نجفی صومعه ابوالفظل قهاری شهریور 1400 ---
52 Jlt/62 حقوق بررسی تحولات حقوقی در حمایت از حقوق زنان ایران و اروپا پوریا بهادری مهدی شیخ محمودی زمستان 1400 ---
53 Jlt/61 حقوق قراردادهای الکترونیکی و چالش های فراروی آن فریبرز کتابی فخرالله ملایی کندلوس بهمن 1400 ---
54 Jlt/60 حقوق بررسی اصول تغییر پذیری دعوا در حقوق ایران و فرانسه فاطمه حسن پور داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
55 Jlt/59 حقوق بررسی قانونی و حقوقی منع خروج زنان از کشور (ایران) حمیده نژاد مطوری داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
56 Jlt/58 حقوق بررسی مقررات حاکم بر سند اراضی کشاورزی صمد امین مینا افضلیان بهمن 1400 ---
57 Jlt/57 حقوق کرونا مجوزی برای تعدیل در قرارداد انسیه سعیدی اصل جمشید یحیی پور شهریور 1400 ---
58 Jlt/56 حقوق بررسی حقوقی اختلافات غیر قابل داوری در نظام حقوقی ایران سامان باطبی مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
59 hph/49 آسیب شناسی بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات چی کونگ بر تعادل ،حس عمقی اندام و ترس از سقوط در زنان سالمند نوشین کیانی پور حسن دانشمندی بهمن 1399 ---
60 hph/48 آسیب شناسی بررسی نقش مولفه های مرتبط با استرس در بروز آسیب های مجدد در طی دوران بازگشت به ورزش در ورزشکاران رشته های تیمی ماِئده کریم آبادی محمد فلاح محمدی شهریور 1400 ---
61 hph/47 آسیب شناسی بررسی مقایسهشیوع آسیب های ورزشی در ورزشکاران مرد رشته تکواندو و ووشو محمد شرج پور محمد فلاح محمدی شهریور 1400 ---
62 aud/33 حسابرسی تاثیر حضور زنان در هیات مدیره و کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری و حق الزحمه حسابرسی زهرا شهبازی دولت آبادی محمد مشعشعی شهریور 1400 ---
63 Acc/159 حسابداری پیش بینی و کشف تقلب صورتهای مالی با استفاده از رویکرد یادگیری ماشینی ریحانه حسین پسندی محمد مشعشعی شهریور 1400 ---
64 Acc/158 حسابداری ویزگی های کمیته حسابرسی و حسابداری ساختگی :اثر تعدیل کننده قیمت گذاری حسابرسی زهرا اسماییل پور محسن ایمنی شهریور 1400 ---
65 Acc/157 حسابداری ارتباط بین حرفه ای گرایی ،تعارض حرفه ای سازمانی و پیامد های کاری وحید طالش عسگر ثانی حامد آراد شهریور 1400 ---
66 Acc/156 حسابداری اهرم مالی و اهرم بدهی عملیلتی و حق الزحمه حسابرسی رقیه حسینی لرگانی دکتر حامد آراد آبان 1399 ---
67 Acc/155 حسابداری بررسی اثر تغییر حسابرس بر حق الزحمه غیر عادی حسابرسی بهنام قنبری حامد آراد شهریور 1400 ---
68 Sm/75 مدیریت ورزشی بررسی نقش تحولات فیتنس در دئران کرونا حرفه مربی گری این رشته پاییزه دریایی هشام رستمی شهریور 1400 ---
69 Sm/74 مدیریت ورزشی نقش ذهن آگاهی و استرس شغلی در جهت گیری های هدف توسعه و پیروزی مدیران مدارس ورزشی استان مازندران بهناز نفاستی مجتبی حسن نژاد شهریور 1400 ---
70 ed/38 مدیریت آموزشی بررسی رابطه توسعه حرفه ای معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان با نقش میانجی سبک مدیریت کلاس در مدارس ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 فخرالسادات میر سعید قاضی زهره شکیبایی شهریور 1400 ---
71 ed/37 مدیریت آموزشی رابطه میان رعبری تاملی مدیران و خوش بینی تحصیلی معلمان در مدارس مقطع ابتدایی غرب استان مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 معصومه عطایی حبیب الله مشایخی شهریور 1400 ---
72 ed/36 مدیریت آموزشی رابطه میان غرقگی در کار با بهروزی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 مینا سمیع زاده سیبنی فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
73 Ed/35 مدیریت آموزشی رابطه میان اشتیاق تحصیلی با خودکار آمدی تحصیلی با نقش میانجی سر زندگی تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 طیبه آزاد حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
74 Ed/34 مدیریت آموزشی بررسی رابطه حمایت تحصسلی با پاپستگی دانشآموزان مدارس دخترانه شهر نوشهر در سال تحصیلی 1399-1400 زهره خزایی پول حنیف حاجی آقایی بهمن 1400 ---
75 Sm/73 مدیریت ورزشی ارتباط تعهد سازمان و بهره وری کارکنان با نحوه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به ورزش همگانی (مطالعه موردی ستاد فرماندهی دژبان ناجا استان تهران ) سعید بتیار حسین علوی شهریور 90 ---
76 Sm/72 مدیریت ورزشی تدوین نیاز ورزش نیروی انتظامی با رویکرد مدیریتی (مطالعه موردی نیروهای انتظامی حفاظت از شخصیت استان تهران احمدا اکبرنژاد سید آبادی حسین علوی شهریور 1400 ---
77 Sm/71 مدیریت ورزشی اثر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان باشگاه های ورزشی استان مازندران از طریق متغیر میانجی تعهد حرفه ای کارکنان محمد منصوری هشام رستمی شهریور 1400 ---
78 Sm/70 مدیریت ورزشی رتبه بندی کیفیت ها و مهارتها ی اصلی مربیان کشتی استان مازندران کاظم ساحلی مجتبی حسن نزاد شهریور 1400 ---
79 Al/34 هوش مصنوعی الگوریتم فرا ابتکاری پیوندهای هیدروژنی آب ،رویکردی جدید برای بهینه سازی مسائل پیوسته wAO آرمان دلیری علی اصغری حسین ازگومی ---
80 sm/69 مدیریت ورزشی ارائه مدل کار آمدی ورزش دانشجویی با رویکرد اقتصادی عبدالرضا علی پور گال حسین علوی شهریور 1400 ---
81 Acc/154 حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه سرمایه با تاکید بر نقش تعدیلگر ساختار مالکیت شیدا شورمیج محسن ایمنی شهریور 99 ---
82 Acc/153 حسابداری بررسی رابطه بین اشتغال شرکت ، پرچم های قرمز و تلاش های حسابرسی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران محمد مردان پور محمد مشعشعی شهریور 1400 ---
83 Acc/152 حسابداری تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران المیرا محمود زاده اصل مهدی مران جوری شهریور 1400 ---
84 Acc/151 حسابداری تاثیر نسبتن مالکانه و سود آوری بر ساختار سرمایه شرکت های خانودگی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران سمیرا محمود زاده اصل رضیه علیخانی شهریور 1400 ---
85 aud/32 حسابرسی بررسی رابطه بین درستکاری و تعهد سازمانی حسابرس بر پیشگیری از تقلب سحر گلین شریف دینی محمد مشعشعی شهریور 1400 ---
86 aud/31 حسابرسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه معلمی مهدی مران جوری شهریور 1400 ---
87 hph/46 آسیب شناسی مقایسه عملکرد اندام فوقانی دانش آموزان دختر با و بدون ناهنجاری کایفوز نگین یاور پور حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
88 hph/45 آسیب شناسی بررسی آگاهی از برنامه های آموزش پیشگیری از آسیب رباط متقاطع قدامی در ورزشکاران زن ایران فهیمه ابوالحسنی محمد فلاح محمدی شهریور 1400 ---
89 hph/44 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد و تعادل تکواندوکاران پسر 13تا 15سال مبینا ابراهیمی دریکنده ای کمیل دشتی رستمی شهریور 1400 ---
90 hph/43 آسیب شناسی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر مولفه های نیروهای عکس العمل زمین در ورزشکاران با سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی صدیقه شعبان زاده محمد فلاح محمدی شهریور 1400 ---
91 hph/42 آسیب شناسی اثر بخشی ماساژ تایلندی بر ناتوانی جسمی و درد در زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (40تا 60 سال ) مریم باقر پور درونکلایی کمیل دشتی رستمی شهریور 1400 ---
92 hph/41 آسیب شناسی اثر تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل حرکت ناحیه کمری و لگنی و تعادل داینامیک زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و پیگیری یک ماه بعد از قطع تمرین زهرا نبی زاده حسین شاهرخی شهریور 1400 ---
93 Ed/33 مدیریت آموزشی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان :با تاکید بر نقش میانجی انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان چالوس در سال تحصیل 1399-1400 فاطمه دانشور حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
94 Ed/32 مدیریت آموزشی تجربه زیسته معلمان از یادگیری سیار در مدارس ابتدایی شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 مهدی گلیج هایده عاشوری شهریور 1400 ---
95 Ed/31 مدیریت آموزشی بررسی رابطه رهبری هوشمند با بی تفاوتی سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان های ماسال و صومعه سرا در سال تحصیلی 1400-1399 جهانگیر یعقوبی فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
96 Ed/30 مدیریت آموزشی بررسی رابطه انگیزش تحصیلی با پیوند با مدرسه با تاکید بر نقش میانجی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 نرگس سحری درگاهی حبیب الله مشایخی شهریور 1400 ---
97 ED/29 مدیریت آموزشی ارزیابی و تحلیل تاثیر فلات شغلی بر آرزوهای شغلی کارکنان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غرب استان مازندران در سال تحصیلی 98-99 لیلا مشتاق فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
98 ED/28 مدیریت آموزشی بررسی رابطه بین ادراک از سیاست های سازمانی و حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان تنکابن محمد اشکور وکیلی اسماعیل کاظم پور شهریور 1400 ---
99 JIt/55 حقوق اثبات مالکیت توام با خلع ید در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی و رای وحدت رویه نعمت جلالی مریدانی فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
100 JIt/54 حقوق ماهیت و مبانی حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و حقوق عرفی غرب ستار علیزاده داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
101 JIt/53 حقوق پیامد های مالی تحریم های اقتصادی بر حقوق زوجه شهربانو عبداله پور مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
102 JIt/52 حقوق بررسی ابعاد اصل حاکمیت اراده و محدودیت های آزادی قرارداد در قانون با نگاهی به پیشینه فقهی آن اصغر رسولی مرتضی سلیمانی شهریور 1400 ---
103 JIt/51 حقوق انتقال مالکیت در بحث هبه در حقوق ایران و انگلیس فاطمه مجید پور جمشید یحیی پور شهریور 1400 ---
104 JIt/50 حقوق کیفیت اعمال قوائد دادرسی مدنی در دعاوی کیفری سید علی اصغر عسگری مینا افضلیان شهریور 1400 ---
105 JIt/48 حقوق بررسی تحولات نظام حقوقی ایران در تبیین سن رشد در نکاح و تبعات آن در زندگی زوجین مژده احمدی ابوالفضل قهاری شهریور 1400 ---
106 JIt/49 حقوق مالکیت دامنه اینترنتی و نقص قواعد مرتبط با آن مریم درخشان فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
107 JIt/47 حقوق قواعد اختصاصی قرادادهای تجارت متقابل بین المللی (شیو ه های انعقاد ،تعهدات حاصل از معاملات -شیوه های پرداخت و فسخ معاملات ) کامران قلعه نوعی مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
108 JIt/46 حقوق مسولیت ولی و قیم در نکاح محجورین حدیث موزونس مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
109 JIt/45 حقوق قرارداد وستینگ محمد یعقوبی فر داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
110 Jlt/44 حقوق تعدات و مسولیت مدنی موکل و وکیل اشخاص ثالث در فقه و حقوق ایران اعظم پرهیزکار مهدی شیخ محمودی شهریور 1400 ---
111 Jlt/43 حقوق بررسی فعل زیانبار پلیس و جبران آن در حقوق ایران و انگلستان مقداد حاتمیان ابوالفضل قهاری شهریور 1400 ---
112 Jlt/42 حقوق مسولیت مدنی سقط جنین در ایران ، مصر و فرانسه فاطمه ابولحسنی کومله داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
113 Jlt/41 حقوق نقش آموزهای دینی و مذهبی در کاهش طلاق ربابه برزویی جمشید یحیی پور شهریور 1400 ---
114 Jlt/40 حقوق مطالعه تطبیقی حسن نیت در قرارداد ها محمد اسمعیلی فتیده ابوافظل قهاری شهریور 1400 ---
115 Jlt/39 حقوق ضمانت اجرای کسری و اضافه مساحت مبیع طاهره ارزاقی داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
116 Jit/38 حقوق چالش های ناشی از تعیین داور مرضی الطرفین در قراردادها مهدی پور محمدی مرمکدهی فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
117 Jit/37 حقوق مسئولیت مدنی ناشی از انتقال بیماری و کرونا و مبانی آن از نظر حقوق ایران و فقه امامیه محمد پور محمدی مرمکدهی فخرالله ملایی کندلوس شهریور 1400 ---
118 Ed/27 مدیریت آموزشی رابطه راهبردهای رهبری مثبت گرا و کیفیت زندگی کاری با نشاط اجتماعی کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر رودسر فاطمه پزشک اسماعیل کاظم پور شهریور 1400 ---
119 Ed/26 مدیریت آموزشی بررسی رابطه ی میان رهبری همنوای مدیران و پاسخگویی سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 الهه سادات هادوی فرشته هدایتی مرزبالی شهریور 1400 ---
120 Aud/30 حسابرسی بررسی اثر ویزگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران و حق الزحمه حسابرسی فائزه شجاع شفیعی محمد مشعشعی شهریور 97 ---
121 Ed/25 مدیریت آموزشی بررسی میزان کاربست مؤلفه ای رهبری تراز پنجم در مدارس پسرانه متوسطه شهرستانهای غرب استان مازندران بر اساس الگوی جیمز کالینزدر سال تحصیلی 1400-1399 یاسر گل محمدی فرشته هدایتی شهریور 1400 ---
122 Ed/24 مدیریت آموزشی رابطه شایستگی های حرفه ای و توانمند سازی شغلی معلمان با درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1400-1399 نرگس حسینی حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
123 Ed/23 مدیریت آموزشی بررسی رابطه نظام آراستگی ظاهری 5با بهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 1399-1400 شکرالله محمد شریفی هایده عاشوری شهریور 1400 ---
124 Ed/22 مدیریت آموزشی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان تنکابن و رامسر در سال تحصیلی 1400-1399 فاطمه زکریا پور حنیف حاجی آقایی شهریور 1400 ---
125 Ed/21 مدیریت آموزشی رابطه رهبری خدمتگزار با رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت سازمانی وخشنودی شغلی آموزگاران آموزش و پرورش شهرستان تنکابن دانیال ابراهیمی ارمی حبیب الله مشایخی اردیبهشت 1400 ---
126 DA/21 معماری طراحی مجتمع ویلایی در شهر رامسر با رویکرد معماری همساز با اقلیم سینا جعفر صالحی مریم کیایی شهریور 99 ---
127 DA/20 معماری طراحی مرکز همایشهای منطقه ای رامسر با رویکرد معماری زمینه گرا صادق نجفی رضا نصری بهمن 98 ---
128 DA/19 معماری طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد بازخوانی هویت بومی شهرستان رامسر بهادر اسماعیل زاده مریم کیایی بهمن 98 ---
129 Jlt/36 حقوق مطالعه پیامد های ویروس کووید 19بر نهاد های حقوق خانواده فاطمه صفری داوود سلطانیان شهریور 1400 ---
130 Jlt/35 حقوق ادله حجیت آماره تصرف و حدود آن در فقه و حقوق ایران مهناز اصغری زیاری مرتضی سلیمانی شهریور 1400 ---
131 Jlt/34 حقوق ادغام،تجزیه و تبدیل شرکت ها در لایحه جامع تجارت و حقوق فعلی ایران ناهید تام مصطفی راشدی شهریور 90 ---
132 Jlt/33 حقوق مبانی حقوقی حق مولف در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی الهام آشفته رود برده رضا دریایی بهمن 98 ---
133 acc/150 حسابداری بررسی اثر روابط سیاسی هیئت مدیره با تجدید ارائه صورتهای مالی جعفر جعفری حسین فخاری مرداد 99 ---
134 acc/149 حسابداری برنامه ریزی مالیات بردرآمد با تاکید بر نقش مالکیت عمده دولت در شرکت ها سپیده نظری محمد مشعشعی شهریور 99 ---
135 acc/148 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکت های بورس آوراق بهادار تهران علی فتح اله زاده مهدی مران جوری بهمن 97 ---
136 acc/147 حسابداری تخصص مالی رئیس مکیته حسابرسی و به موقع بودن گزارش حسابرسی : بررسی تعدیل کنندگی دوره تصدی سمت رئیس کمیته حسابرسی فاطمه زهرا حمید پور محمد مشعشعی بهمن 98 ---
137 acc/146 حسابداری بررسی اثر تعدیلی و ویزگی های مدیر عامل بر رابطه بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی :صنعت دارویی بورس اوارق بهادار تهران وحید سنگاری مهدی مران جوری آبان 99 ---
138 Acc/145 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی ویژگی کمیته حسابرسی بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میثم اشتیاقی عبدالصمد خلعتبری شهریور 97 ---
139 Sm/68 مدیریت ورزشی شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه ورزش های ساحلی در استان مازندران بر اساس مدل AHP مریم قلی زاده مجتبی حسن نژاد شهریور 97 ---
140 Jlt/31 حقوق مبانی انحلال عقود آنی و مستمر در حقوق ایران و فرانسه سونیا کارنیا محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
141 Jlt/32 حقوق جایگاه برند در حقوق تجارت ایران با تاکید بر لایحه جامع تجارت زهره قندور پلت کله مهدی شیخ محمودی بهمن 98 ---
142 DA/18 معماری طراحی خانه سالمندان با رویکرد افزایش امید به زندگی در شهر تهران معصومه کشاورز صفی مهدخت کیایی آبان 99 ---
143 DA/17 معماری طراحی مجموعه مسکونی 200واحدی در شهرستان با تاکید بر اصول طبیعت گرایی با رویکرد ارتقا حس تعلق نفیسه معصومی امیر رضا کریمی آذر آبان 99 ---
144 Ed/20 مدیریت آموزشی بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین رهبری اصیل و تنبلی اجتماعی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شرق گیلان آیلار شیدایی فرشته هدایتی مرزبالی آبان 99 ---
145 Ed/19 مدیریت آموزشی نقش فرهنگ مدیریت خطا در پیش بیین سرمایه روانشناختی مدیران و معلمان آموزش و پرورش شهرستان چالوس در سال تحصیلی 1399-1400 نظام حسینی مرزناکی کامیان خزایی آبان 99 ---
146 Ed/18 مدیریت آموزشی بررسی وضعیت کیفیت در آموزش عالی از دیگاه دانشجویان فرهنگیان استان مازندران در سال تحصیلی ا99-98 مهسا پور آقاجان حسینی فرشته هدایتی مرزبالی آبان 99 ---
147 Hph/42 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات پیلاتس و تی آرایکس بر استقامت ثبات دهنده مرکزی و تعادل پویا زنان ورزشکار زهرا میر موسوی حسین میر کریم پور آبان 99 ---
148 Hph/41 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته تمرینات فیفا 11 بر روی فوتبالیست های نوجوان نیمه حرفه ای و تاثیر آن بر روی چابکی ،دقت شوت و قدرت دریبل آنها مهران پور مهر محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
149 Hph/39 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته ماساژو استفاده از تنس بر میزان درد نقاط ماشه ای مایو فاشیال ناحیه گردن علی آزادفر حسین میر کریم پور آبان 99 ---
150 Acc/144 حسابداری تاثیر ادراک مسولیت اجتماعی شرکت و تعلق خاطر ،انگیزش و رضایت شغلی حسابرسان حمیده صحرا نورد دریا کناری رضیه علی خانی آبان 99 ---
151 Acc/143 حسابداری تاثیر مالکیت خانوادگی ،مدیریتی و نهادی بر پاداش هیئت مدیره علی سهرابی رضیه علی خانی شهریور 98 ---
152 Acc/142 حسابداری بررسی رابطه بین هموار سازی سود و هزینه بدهی زهرا غلامی رضیه علی خانی شهریور 96 ---
153 Acc/141 حسابداری بررسی اثر ویزگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لیلا صفر تمیمی محمد مشعشعی مرداد 97 ---
154 Acc/140 حسابداری بررسی مقایسه ای دقت پیش بینی سود هر سهم (Eps)با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره مریم پاک بر محمد مشعشعی بهمن 96 ---
155 Acc/139 حسابداری رابطه حق الزحمه های غیر عادی حسابرسی با اظهار نظر حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران زهرا اسکدری نیاسانی حامد آراد شهریور 97 ---
156 Hph/40 آسیب شناسی تاثیر 6 هفته تمرین ثبات مرکزی بر تعادل پویا ،تعادل ایستا و استقامت ناحیه مرکزی والیبالیست های دختر 11 الی 15سال هنگامه استادی محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
157 HPh/38 آسیب شناسی تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا 11+بر تعادل ورزشکاران فوتبال و والیبال نوجوانان مهرداد زاهدی خمیرانی محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
158 DA/16 معماری طراحی خانه هنر با رویکرد احیای هویت تاریخی بافت آجر انیس مهر پویا مریم کیایی شهریور 98 ---
159 DA/15 معماری طراحی مجموعه تفریحی آموزشی کودکان در منطقه 22 تهران با رویکرد مدیریت هیجانات فاطمه سید زاده سمیه فدایی نژاد شهریور 98 ---
160 Ed/17 مدیریت آموزشی اثر سبک رهبری اصیل بر تعلق خاطر کاری کارکنان با ملاحظه نقش میانجی توانمند سازی ساختاری در کارکنان ادارات آموزشو پرورش غرب استان مازندران سعیده صبوری فرشته هدایتی آبان 99 ---
161 Ed/16 مدیریت آموزشی رابطه بین فرهنگ سازمانی یادگیرنده و هوشیار ی پرورش غرب مازندران در سال تحصیلی 99-98 زهرا اسحق تیموری کامیان خزایی آبان 99 ---
162 Ed/15 مدیریت آموزشی نقش واسطه ای صخره شیشه ای در ارتباط بین سلامت سازمانی و فلات شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی غرب و مرکز استان مازندران نجمه زینعلی فرشته هدایتی آبان 99 ---
163 com/31 نرم افزار یک الگوریتم چند منظوره جدید برای بهبود تعادل بار و بکارگیری موثر تر از منابع ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی صخره های مرجانی سلیمه پور رستمی علی اصغری بهمن 99 ---
164 com/30 نرم افزار ارائه روشی برای جای گذاری بهینه سرویس دهنده های ابری موبایل در شبکه مخابرات سلولی برای کاهش تاخیر ارتباطی و تعادل بار بهتر منابع ابری مرتضی شورمیج حسین ازگومی بهمن 99 ---
165 Acc/138 حسابداری اثرات ارتباط سیاسی دولتی بر مدیریت سود واقعی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهسا کمالی دهقان محسن ایمنی بهمن 99 ---
166 Acc/136 حسابداری سود سهام پرداختی و برنامه ریزی مالیاتی با نقش تعدیلگر تضاد نمایندگی مهدیه ریاضیان محسن ایمنی آبان 99 ---
167 Aud/31 حسابرسی تاثیر کمیته حسابرسی اثر بخش و کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه شرکت ها الهه بهار رضیه علیخانی آبان 99 ---
168 ACC/135 حسابداری تاثیر حضور زنان در هیات مدیره بر کیفیت اطلاعات حسابداری صابر بهاری نیا رضیه علیخانی آبان 99 ---
169 Hph/37 آسیب شناسی بررسی تاثیر تمرینات عضلانی بر تعادل ،عملکرد حرکتی ،حس عمقی زانو و مچ پا تکواندوکاران دختر 15تا 18سال فرنوش سرور محمد فلاح محمدی آبان 99 ---
170 Ed/14 مدیریت آموزشی رابطه بین فراموشی سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی با نقش میانجی شایعه سازمانی در ادرات آموزش و پرورش شرق استان گیلان غفور بابایی کلاکی اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
171 Ed/13 مدیریت آموزشی رابطه یادگیری خود راهبر و اشتیاق تحصیلی با تحلیل رفتگی آموزشی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شرق گیلان در سال تحصیلی 99-98 سجده ابراهیم پور چابک اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
172 Ed/11 مدیریت آموزشی رابطه هبری فضیلت گرایی مدیران مدارس و انگیزه پذیرش نوآوریهای آموزشی معلمان مدارس ابتدایی عرب استان مازندران در سال 99-98 شیوا طوفانی فرشته هدایتی آبان 99 ---
173 Ed//12 مدیریت آموزشی نقش تبیین کنندگی سلامت انسانی و سلامت سازمانی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شرق استان گیلان ،سال تحصیلی 99-98 سحر غلامی چالشمی اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
174 AL/33 هوش مصنوعی پیش بینی خسارت درمان بیمه ایران با استفاده از داده کاوی در پنج سال آینده مطالعه موردی شعبه رشت زهره رمضانی اطاقور محمد رضا یمقانی بهمن 99 ---
175 AL/32 هوش مصنوعی تشخیص بیماری صرع با استفاده از روشهای یادگیری ماشین ترکیبی ایمان کریمی محمد رضا یمغانی بهمن 99 ---
176 aud/30 حسابرسی تبیین نقش هماهنگ سازی استراتژی و حسابداری مدیریت بر عملکرد در صنعت بانکداری در بانکهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار مهدیه معتمدی نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
177 DA/14 معماری طراحی مجموعه اقامتی /گردشگری بر بوم گرایی منطقه معتدل و مرطوب (شهرستان تنکابن ) منا آتشی مهدخت کیایی آبان 99 ---
178 DA/14 معماری طراحی مجموعه اقامتی /گردشگری بر بوم گرایی منطقه معتدل و مرطوب شهرستان تنکابن ) منا آتشی مهدخت کیایی آبان 99 ---
179 AL/31 هوش مصنوعی خوشه بندی کشورهای مبتلا به کووید 19بر پایه تکنیبک های داده کاوی کیوان عظیمی حسین ازگومی آبان 99 ---
180 Acc/134 حسابداری تاثیبر تخصص حسابداری رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سونیا محمدی محمد مشعشعی آبان 99 ---
181 Acc/133 حسابداری تاثیر تخصص حسابداری رئیس کمیته حسابرسی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه سرایی محمد مشعشعی آبان 99 ---
182 sm/64 مدیریت ورزشی بررسی و تحلیل ابعاد فساد و ناهنجاریهای حاکم بر ورزش قهرمانی کشور حسین محمد علی نژادثانی محسن لقمانی شهریور 96 ---
183 sm/63 مدیریت ورزشی رابطه بین سبک های تفکر با خلاقیت سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مازندران سینا اشکانی محسن لقمانی شهریور 97 ---
184 sm/66 مدیریت ورزشی اثر نگرش مصرف کنندگان نسبت به برند و تبلیغات بر اهداف خرید در فروشگاههای ورزشی استان مازندران سمیه سوداگر مجتبی حسن نژآد شهریور 99 ---
185 sm/65 مدیریت ورزشی بررسی رابطه بازار گرایی ،کاآفرینی و عملکرد باشگاه های ورزشی شهرستان تنکابن با نقش میانجی توانایی های بازاریابی سوگند خور مجتبی حسن نژآد هشام رستمی ---
186 sm/67 مدیریت ورزشی طراحی مدل توسعه ورزش شهرستان بابلسر شعبانعلی رمضان نژاد مرتضی دوستی آبان 99 ---
187 Jlt/30 حقوق قراردادهای نفتی نسل چهارم و مقایسه آن با بیع متقابل شفق محمدی محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
188 Jlt/29 حقوق شرایط احکام و آثار قراردادهای انتقال تکنولوژِی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا نجمه قلی زاده محمد تقی کریم پور آل هاشم بهمن 98 ---
189 Jlt/28 حقوق مطالعه مسولیت مدنی اشخاص نسبت به عمل دیگران در حقوق ایران و کشورهای اروپایی محمد حسین تقی پور رضا دریایی بهمن 98 ---
190 Jlt/27 حقوق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 94 در بوته نقد عباس کریمی فخراله ملایی کندلوس بهمن 98 ---
191 Jlt/26 حقوق ضمان معاوضی در بیع میوه های سر درختی و پژوهش آن در فقه و حقوق ایران و مقررات بین المللی حمیرا اولی زاده درود خانی محمد تقی کریم پور آل هاشم بهمن 98 ---
192 Jlt/25 حقوق انتقال قرارداد در حقوق ایران و فرانسه اسماعیل بهرامی شمیم محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
193 Hph/36 آسیب شناسی تاثیر تمرینلات ثبات مرکزی در خشکی بر استقامت عضلات تنه ،سرعت شنا کردن و عملکرد اندام فوقانی شناگران دختر دنیا طاهایی رز فولادی آبان 99 ---
194 Hph/35 آسیب شناسی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی اسکیت بازان دختر رده نوجوان ویدا عابدی رز فولادی آبان 99 ---
195 Hph/34 آسیب شناسی بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات 11+ تعدیل شده بر تعادل ،عملکرد حرکتی و حس عمقی فوتبالیستها سجاد یعقوبی حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
196 Da/13 معماری طراحی فرهنگ سرا با رویکرد پایداری اجتماعی جهت افزایش تعاملت اجتماعی در شهر رودسر مهران قربانی مهدخت کیایی شهریور 99 ---
197 Da/12 معماری طراحی مرکز اشتغال زایی برای بانوان سرپرست خانوار با رویکرد خود شکوفایی در شهر تنکابن سحر سیاه مشته ای امیر رضا کریمی آذری شهریور 99 ---
198 Acc/132 حسابداری اثر اهرم مالی و عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پیام قنبر اسعدی محمد مشعشعی آبان 99 ---
199 Acc/131 حسابداری ریسک حسابرسی درک شده و حق الزحمه حسابرسی سینا شعبانیان گزافرودی محسن ایمنی آبان 99 ---
200 Acc/130 حسابداری تاثیر حرفه ای گرایی حسابداران رسمی بر قضاوت های اخلاقی و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی معصومه شکوری حامد آراد آبان 99 ---
201 Acc/129 حسابداری اثر تعهد پیش بینی سود در ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و جریان نقد عملیاتی با ارزش شرکت میلاد شبانی ماسایه محسن ایمنی بهمن 98 ---
202 Acc/128 حسابداری اثر تعهد پیش بینی سود در ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و جریان نقد عملیاتی با ارزش شرکت سیده مهدیه معتمدی نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
203 Acc/127 حسابداری جامعه پذیری نقش ،بی طرفی و تعهد به صاحبکار : شواهدی از جامعه حسابداران رسمی ایران معصومه امیری چناربن حامد آراد آبان 99 ---
204 Acc/126 حسابداری سنجش ارتباط غیر خطی مالکیت مدیریت ،اندازه حسابرس و حق الزحمه حسابرس وحید احمد خانی حامد آراد آبان 99 ---
205 Acc/125 حسابداری بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ریسک پذیری شرکت با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی سهامداران عمده محمد زینی مهدی مران جوری آبان 99 ---
206 Acc/124 حسابداری تاثیر تخصص حرفه ای کمیته حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی : بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی کبری سرمستی محمد مشعشعی آبان 99 ---
207 ed/10 مدیریت آموزشی رابطه رهبری همنوا و مدیریت برون سپاری منابع انسانی با پایداری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش غرب استان مازندران فرشته یوسف عینی اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
208 ed/9 مدیریت آموزشی رابطه راهبرد های نفوذ مدیران با تعلق سازمانی معلمان دوره ابتدائی شرق استان گیلان در سال تحصیلی 99-98 بابک حیدری اسماعیل کاظم پور آبان 99 ---
209 ed/8 مدیریت آموزشی بررسی اثر رهبری معنوی بر رجحان شغلی با تاکید بر نقش میانجی کیفیت زندگی کاری در کارکنان آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال تحصیلی 99-98 سارا خزایی پول یهرام کیامنی آبان 99 ---
210 ed/7 مدیریت آموزشی رابطه بین عدالت سازمانی و تعلق سازمانی با نقش میانجی شایعه سازی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران در سال 98-99 سحر بابائی مقدم فرشته هدایتی آبان 99 ---
211 ed/6 مدیریت آموزشی رابطه ی سیرت نیکوی مدیران و روحیه کارآفرینی دانش آموزان با در نظر گرفتن نقش میانجی ویژگی معلمان مدارس متوسطه شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1399-1398 مطهره اندرامی بهرام کیامنی آبان 99 ---
212 ed/5 مدیریت آموزشی بررسی تاثیر سرمایه فکری بر مزیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی نو آوری و یادگیری سازمانی در شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1399-1398 زهره شکیبایی بهرام کیامینی آبان 99 ---
213 ed/4 مدیریت آموزشی رابطه مدیریت استعداد و حمایت سازمانی ادراک شده با کیفیت زندگی شغلی معلمان دوره ابتدائی شهرستان تنکابن در ساتل تحصیلی 1399-1398 نرگس میر نباتی حبیب الله مشایخی آبان 99 ---
214 ed/3 مدیریت آموزشی تعیین تاثیر دوره آموزش و پژوهش در عمل بر بهبود فرایند یاددهی یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهرستان رامسر نیره پرتو حبیب الله مشایخی آبان 99 ---
215 ed/1 مدیریت آموزشی تعیین تاثیر مهارت های علمی و آموزشی معلمان در به کارگیری الگوه های تدریس بر بهبود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش اموزان هنرستان های شهرستان رامسر مشکوری محدثه حبیب الله مشایخی آبان 99 ---
216 Al/30 هوش مصنوعی الگوریتم بهینه سازی روابط اجتماعی درختان روشی نوین برای حل مسائل پیوسته و گسسته علیمردانی محمود حسین ازگومی آبان 99 ---
217 com/29 نرم افزار یک روش جدید مدیریت منابع ابری با استفاده از تکنیک یادگیری ماشین خرم خواه محمد حسین ازگومی آبان 99 ---
218 sm/62 مدیریت ورزشی تحلیل عاملی عوانل موثر بر محیط توسعه استعداد یابی در کشتی استان گیلان صارمی مهدی محمد تقی شجاعی مهر شهریور 98 ---
219 sm/61 مدیریت ورزشی رتبه بندی عوامل موثر در ریسک مرتبط با درس تربیت بدنی مدارس استان مازندران با رویکرد تکنیک AHP فکوری نرگس مجتبی حسن نژاد شهریور 98 ---
220 Jlt/24 حقوق تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی جعفری زرج آباد فرشاد محمد تقی کریم پور آل هاشم آبان 99 ---
221 Jlt/23 حقوق اعتبار ارای داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و انگلستان فولادی نشتا مهران فخراله ملایی کندلوس آبان 99 ---
222 Acc/123 حسابداری اثر مدیریت سود مدیریت و رفتار علامت دهی بر ذخبیره تسهیلات معوق در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جمالی سوسفی مهدی محمد مشعشعی آبان 99 ---
223 Aud/29 حسابرسی رابطه بین ویژگی های حسابرس با پیش بینی ور شکستگی کوزه گر فاطمه نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
224 Aud/28 حسابداری معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی نورهاشمی محمد محسن ایمنی بهمن 98 ---
225 Aud/27 حسابداری تاثیر ویژگی کمیته حسابرسی و سیستم های حسابرسی عبدالرحیمی صادقی حمید نعمت رستمی مازویی آبان 99 ---
226 Aud/26 حسابرسی بررسی تاثیر تغییرات ویژگی موسسه حسابرسی بر تغییرات حق الزحمه حسابرسی گلیج فائزه حسین فخاری شهریور 98 ---
227 Aud/25 حسابرسی تاثیر تخصص حرفه ای کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی بانک های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران خادمی شهرزاد محمد مشعشعی آبان 99 ---
228 Acc/122 حسابداری استقلال هیات مدیره و افشای مسولیت اجتماعی شرکتی :نقش تعدیل کنندگی مالکیت خانوادگی جراحی الهه مهدی مران جوری بهمن 98 ---
229 Acc/121 حسابداری افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و شفافیت مالی بائوج لاهوتی رضا مهدی مران جوری آبان 99 ---
230 JLT/22 حقوق شرایط صحت معاملات در ایران باستان قلی پور سجاد کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
231 JLT/21 حقوق بررسی تطبیغی حقوق رقابت بین ایران و انگلستان امیر زاعباسپور زهرا محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
232 JLT/6 حقوق حقوق شهروندی در فضای مجازی حاتمی میلاد فخراله ملایی کندلوس شهریور 98 ---
233 Jlt/20 حقوق قلمرو مقررات ناظر بر مستحدثات ساحلی دریای خزر عاشوری معصومه مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
234 Jlt/19 حقوق اثر نقص اصول دادرسی در ابطال رای داوری وهابی منور محمد تقی کریم پور آل هاشم بهمن 98 ---
235 Jlt/18 حقوق مسئولیت مدنی تدلیس در ازدواج در حقوق ایران و فرانسه علایی جوردهی سیمین محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
236 Jlt/16 حقوق مقایسه قواعد داوری سازمانی داخلی با داوری های سازمانی بین المللی شاهمرادی مقدم مریم مهدی شیخ محمودی شهریور 99 ---
237 sm/60 مدیریت ورزشی رابطه بین میزان فعالیت بدنی با شادکامی و بهره وری کارکنان شهرک صنعتی رشت نوری کسرایی ارغوان حمیدرضا گوهر رستمی بهمن 97 ---
238 sm/59 مدیریت ورزشی اثر مدیریت ارتباط با مشتری و سرمایه فکری بر عملکرد باشگاه ورزشی شهرستان رامسر شاملی مرکیه زهرا مجتبی حسن نژآد شهریور 98 ---
239 Acc/120 حسابداری بررسی تاثیر حق الزحمه غیر عادی حسابرسی بر احتمال وجود ضعف کنترل داخلی با اهمیت طبق گزارش حسابرس بهروزی امیر حسین محمد مشعشعی آبان 99 ---
240 Hph/32 آسیب شناسی تاثیر خستگی عملکردی بر حس عمیق زانو در دانش آموزان ضربدری و پرانتزی و سالم هاشمی نرگس محمد فلاح محمدی مهر 99 ---
241 sm/58 مدیریت ورزشی رابطه ابهام نقش با کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش استان مازندران با نقش میانجی حمایت ادراک شده سازمانی اقدامی ناصر مجتبی حسن نژآد شهریور 99 ---
242 sm/54 مدیریت ورزشی پیش بینی منش ورزشی ورزشکاران از طریق ابعاد اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی غرب استان مازندران سلحشور نازنین مجتبی حسین نژاد بهمن 98 ---
243 sm/57 مدیریت ورزشی ارائه شیوه های کارامد مربیگیری کاراته سلجوقی پبدلی کامنوش مجتبی حسن نژآد شهریور 97 ---
244 sm/56 مدیریت ورزشی نقش جاذبه های محیطی بر رفتار مشتریان و جذب مشتریان جدید در باشگاه های ورزشی خصوصی شهر رامسر حلاجیان زبیر مجتبی حسن نژآد شهریور 98 ---
245 sm/55 مدیریت ورزشی نیاز سنجی امکانات تفریحی ورزشی هتل پارسیان رامسر از دیدگاه مشتریان ،مدیران و کارکنان گوهر رستمی سعید حمیدرضا گوهر رستمی شهریور 98 ---
246 sm/52 مدیریت ورزشی بررسی ارتباط بین استرس شغلی و تعهد حرفهای در منجیان غریق شهر تهران حسن پور حیدری علی حسین علوی خرداد 98 ---
247 sm/50 مدیریت ورزشی بررسی ابعاد وجدان کاری ادراک شده معلمان تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته استان گیلان هدایتی هراتبر محسن لقمانی خرداد 98 ---
248 sm/48 مدیریت ورزشی رابطه هوش هیجانی با عملکرد و سلامت روانی مربیان زن والیبال استان مازندران سلیمی سمانه محمد تقی شجاعی شهریور 97 ---
249 Sm/47 مدیریت ورزشی ارزیابی و بهره وری زمین های چمن طبیعی و مصنوعی استان قم حسینی محمد مرتضی دوستی شهریور 97 ---
250 com/28 نرم افزار تخصیص منابع ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با هدف استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با هدف استفاده موثر از منابع و و کاهش زمان اجرای فرایندها وریج کاظمی مرتضی حسین ازگومی بهمن 98 ---
251 Sm/51 مدیریت ورزشی رابطه بین مدیریت زمان و جو سازمانی ادارات ورزش و جوانان شهر تهران با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی هرسیج سکینه محمد تقی شجاعی مهر خرداد 98 ---
252 Al/29 هوش مصنوعی ارایه روشی برای شناسایی بیماری شپشک توت درختی کیوی با استفتده از پردازش تصویر (مطالعه موردی در رامسر ) نورعباسی حامد محمد رضا یمغانی بهمن 98 ---
253 Al/28 هوش مصنوعی دستنبدی متون به کمک داده کاوی و ارائه مدلی بهینه انتخاب ویژگی بنی هاشمی مروارید محمد رضا طاولی بهمن 97 ---
254 DA/11 معماری طراحی مجموعه اقامتی در محیط طبیعی سلمانشهر با تاکید بر امور مشارکتی با رویکرد افزایش آرامش روانی محمدی دانیالی صلاح الدین رضا کریمی آذر شهریور 98 ---
255 DA/10 معماری طراحی مجتمع خوابگاه دانشجویی دختران با رویکرد محرومیت در شهر میرزایار اسرافیل سمیه فدایی نژاد شهریور 98 ---
256 Jlt/15 حقوق معاملات آفست در حقوق ایران و رتهنمای حقوی انسیترال طالبی سیاه لزر فخراله ملایی کندلوس شهریور 98 ---
257 Jlt/14 حقوق تحول عقد باطل به صحیح به باطل در حقوق تطبیقی ایران و فرانسه موسوی کاظم محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
258 Jlt/13 حقوق وعده نکاح و مسولیت مدنی ناشی از آن از منظر امامیه و قانون ایران منصوری جوکندان نگار فخراله ملایی کندلوس شهریور 97 ---
259 Jlt/12 حقوق بررسی اجاره رحم در حقوق ایران و فرانسه کاوسی زینب مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
260 jlt/11 حقوق تاثیر کاهش سطح و محتوای هوشیاری بر عقود اذنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه رضا جباری محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 98 ---
261 jlt/10 حقوق جایگاه حسن نیت در شرایط ،احکام و آثار قراردادها در حقوق ایران و فرانسه حسین دخت اطاقور محمدتقیکریم پورآل هاشم شهریور 98 ---
262 Aud/24 حسابرسی دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های دولتی ناظریان الهام حامد آراد شهریور 97 ---
263 Acc/119 حسابداری تاثیر رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی ،تاخیر در گزارشگری مالی و درماندگی مالی کاوه راد محمود جوادنیک کار بهمن 98 ---
264 Acc/118 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین نوآوری و کیفت گزارشگری مالی شواهدی از صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران کاتوزی زینب محمد مشعشعش شهریور 98 ---
265 Hph/30 آسیب شناسی مقایسه اثر 8 هفته تمرینات پیلاتس و یوگا بر تعادل ایستا و پویا و آزمون غربالگری عملکرد حرکتی زنان فعال اکبری فرحناز رز فولادی شهریور 98 ---
266 Hph/29 آسیب شناسی تاثیر جامع کرم کردن فیفا +11بر میزان آسیب در زنان بستکبالیست نظری سمیرا محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
267 Hph/28 آسیب شناسی بررسی 6 هفته تمرینات منتخب تعادلی -اصلاحی کف پا بر تعادل ایستا و پویا ،،حس عمقی و دامنه حرکتی مچ پا دختران با کف پای صاف اکبریان مریم حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
268 Hph/27 آسیب شناسی تاثیر جامع گرم کردن فیفا +11بر روی حس عمقی مفاصل زانو و مچ پا دختران بستکبالیست اسمعیلی فاطمه محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
269 Hph/26 آسیب شناسی بررسی تاثیر 6 هفته تمرینات تعادلی اجتماعی مچ پای والیبالیستها بر تعادل ،مهارت و شاخص های عملکردی مچ پا والیبالیستهای دختر نوجوان مبتلا به ناپایداری مزمن مچ پا شاه نوری مائده حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
270 Hph/25 آسیب شناسی مقایسه تاثیر گرم کردن متفاوت بر حس عمقی مفصل آرنج دختران والیبالیست سالم دهقان فاطمه رز فولادی شهریور 98 ---
271 Hph/24 آسیب شناسی اثر ورزش درمانی با و بدون نواربندی بر میزان درد و حس عمقی زانوی رزمی کاران مرد مبتلا به سندروم درد کشککی -رانی میثم رحمانی محمد فلاح محمدی بهمن 98 ---
272 Hph/22 حسابداری ثاثیر پروتکل خستگی عملکردی بر نمره کلی ابزار غربالگری حرکات عملکردی ویژه والیبال در دختران حرفه ای فرمانبردار مریم حسن دانشمندی بهمن 98 ---
273 Hph/23 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی عملکردی بر سطوح صاف و سنگ فرش مصنوعی بر تعادل ،حس عمقی و سرعت راه رفتن سالمندان با سابقه افتادن مظفری ماندانا حسین میر کریم پور بهمن 98 ---
274 Hph/31 آسیب شناسی بررسی تاثیر 8 هفته برنانه تمرین ثبات مرکزی منسجم بر الگوی برش - فرود و تعادل دانشجویان با مشکل نقص تنه صفری حامد محمد فلاح محمدی مهر 99 ---
275 Hph/21 آسیب شناسی تاثیر تمرینات منتخب ثبات مرکزی و لی لی لی بر استقامت تنه ،تعادل و آزمون های عملکردی ورزشکاران زن کبدی زهره تربتی نژاد حسن دانشمندی بهمن 97 ---
276 Hph/20 آسیب شناسی تاثیر 8هفته تمرینات اصلاحی Nasm بر شاخص های ناحنجاری و میزان قدرت پای فوتبالیست های نوجوان مرد با عارضه زانوی چوبان زاده آرزو حسین میر کریم پور بهمن 97 ---
277 Hph/19 آسیب شناسی تاثیر تمرینات FiFa11+s بر روی عملکرد حرکتی اندام فوقانی بانوان دروازه بان فوتبالیست غلامی مژگان حسین میر کریم پور شهریور 98 ---
278 Aud/23 حسابرسی رابطه تابآوری و کاهش کیفیت حسابرسی با نقش پارادایم های استرس و اضطراب کار حسابرسی اسکندری دل آرا حامد آراد شهریور 98 ---
279 Acc/117 حسابداری تاثیر توسعه بازار سهام بر عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشی رودپشتی الهام محمد مشعشعی شهریور 98 ---
280 Aud/22 حسابرسی بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر نوآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهشتی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
281 Aud/21 حسابرسی اثر گزارش ضعف کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی حسین کنگری حسین فخاری شهریور 98 ---
282 Jlt/17 حقوق خصوصی عوامل رافع مسِئولیت متصدی حمل و نقل مرکب غلامی سارا محمد تقی کریم پور آل هاشم شهریور 99 ---
283 Aud/18 حسابرسی ویزگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
284 Aud/18 حسابرسی ویزگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
285 Aud/18 حسابرسی ویژگی های کمیته حسابرسی و محتوی اطلاعاتی اعلامیه های سود مرتمی حمیده محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
286 Aud/16 حسابرسی تحصیل اقلام تعهدی حسابداری و تجدید ارائه صورتهای مالی منصورکیایی گوهر حامد آراد شهریور 98 ---
287 Acc/115 حسابداری افشای ضعف کنترل داخلی شرکت بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط با تاکید بر نقش تعدیلگر مالکیت دولتی رهبر نودهی محمد نعمت رستمی مازویی بهمن 98 ---
288 Acc/113 حسابداری افشای ضعف کنترل داخلی شرکت بر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط با تاکید بر نقش تعدیلگر مالکیت دولتی رهبر نودهی محمد نعمت رستمی مازویی بهمن 98 ---
289 Aud/15 حسابرسی تاثیر ضعف کنترل داخلی بر تاخیر در گزارش حسابرسی بهروز سیبنی سهیلا محمد مشعشعی بهمن 98 ---
290 Aud/14 حسابرسی فرهنگ اخلاقی و تقویت بی طرفی حسابرسان صادقی عاطفه حامد آراد بهمن 98 ---
291 Aud/13 حسابرسی تلاش و خطای حسابرس بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهدار تهران دست یافته سمیرا محسن ایمنی شهریور 98 ---
292 Acc/113 حسابداری مالکیت دولتی ،عوامل اجتماعی سیاسی و چسبندگی هزینه حقوق و دستمزد سلطانی نازنین حامد آراد بهمن 98 ---
293 Aud/12 حسابرسی معمای ارتباط بین موجودی کالا و قیمت گذاری حسابرس امیریان فرشته ایمنی محسن شهریور 98 ---
294 Acc/115 حسابداری حق الزحمه های حسابرسی در قرار دادهای اولیه حسابرسی :شواهدی از بازار حسابرسی ایران نژاد موسوی فاطمه السادات حامد آراد شهریور 98 ---
295 Acc/113 حسابداری حق الزحمه های حسابرسی در قرارداد های اولیه حسابرسی :شواهدی از بازار حسابرسی ایران نژاد موسوی فاطمه السادات حامد آراد شهریور 98 ---
296 Acc/112 حسابداری تاثیر رفتار خوش بینانه مدیران بر کارایی سرمایه گذارای ،ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه نمایندگی یریری محمد رضا جوادنیک کار شهریور 98 ---
297 Acc/111 حسابداری اثر تعدیل کنندگی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت سود شیخ صالحی زهرا حسین فخاری شهریور 98 ---
298 Acc/110 حسابداری رابطه محدودیت تامین مالی با حساسیت سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شه در بورس اوراق بهادار خواجه سی جوال فرشته رضیه علیخانی شهریور 98 ---
299 Acc/109 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی فرا اطمینانی مدیران و محافظه کاری بین ویزگی های اعضائ هیئت مدیره و سیاست سود شرکتها ت علامی امید محمود صمدی لرگانی شهریور 98 ---
300 AL/26 هوش مصنوعی بهبود عملکرد الگوریتم بهینه ازی تووده ذرات با استاده از جستجوی تصادفی حول ذرات نخبه رستمی مائده حمیدرضا یمغانی بهمن 97 ---
301 ACC/99 حسابداری تاثیر تنوع جنسیتی در اعضای مدیره بر ضعف های کنترل خدایی عنبران مینا محمد مشعشعی شهریور 98 ---
302 ACC/98 حسابداری ش بینانه و کوته بینانه مدیران و مدیریت رفتار و استراتژیهای متفاوت شرکت عابیدنی سپیده جواد نیکار مهر 98 ---
303 ACC/97 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران و ساز کار های راهبردی شرکتی و محافظه کاری حسابداری کریم سرمدی حسن عبدالصمد خلعتبری شهریور 98 ---
304 ACC/96 حسابداری اثر تعدیل کنندگی پیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین توسعه بازار سهام و هزینه حقوق حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس هاشمی سمیرا محمد مشعشعی شهریور 98 ---
305 ACC/95 حسابداری اثر توانایی مدیریت بر ارزش آفرینی شرکت و خطر ریزش آتی قیمت سهام در بورس امین مرام پرویز نعمت رستمی مازویی شهریور 98 ---
306 ACC/94 حسابداری تاثیر استقلال و تنوع جنسیتی هیات مدیره و برنامه های کاهش آلودگی و زسیت محیطی فرج فهیمی زهرا مهدی مران جوری شهریور 98 ---
307 ACC/93 حسابداری تاثیر تخصص مالی و تنوع هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود دریایی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
308 ACC/93 حسابداری تاثیر تخصص مالی و تنوع هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود دریایی فاطمه مهدی مران جوری شهریور 98 ---
309 Jlt/9 حقوق مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته در حقوقایران و اتحادیه اروپا همتی /علی مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
310 sm/49 مدیریت ورزشی شناسایی و الویت بندی محرک ها و موانع پیشروی خصوصی سازی در مجموعه های ورزشی شهر تهران سهرابی ساسان حسین علوی خرداد 98 ---
311 AL/25 هوش مصنوعی بهبود تشخیص بیماری های ناحیه توراکس در تصاویر رادیوگرافی با استفاده از یادگیری عمیق بوچانی سمیه رسول عنایتی فر آذر 97 ---
312 DA/9 معماری طراحی دانشکده هنر و معماری با تاکید بر مولفه های زمینه گرایی با هدف ارتقاهویت بومی در شهرستان تنکابن محمدی داود امیر رضا کریمی آذر شهریور 98 ---
313 JLT/7 حقوق اصول حاکم بر رسیدگیهای داوری تجاری بین الملل در حقوق ایران و دیوان داوری icc پور موسی محمد فخرالهملایی کندلوس شهریور 98 ---
314 Hph/18 آسیب شناسی تاثیر یک دوره ماساژ درمانی بر میزان درد دامنه حرکتی ناحیه کمری و کیفیت کارکنان مرد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی بانک ملت رانکوه احمدی حمید محمد فلاح محمدی شهریور 98 ---
315 JLT /8حقوق خصوص حقوق تحول در مبانی مسولیت مدنی در کذر زمان درفقه و حقوق ایران بوستان بخش حسین مهدی شیخ محمودی شهریور 98 ---
316 Hph/17 آسیب شناسی اثر یک برنامه منتخب اصلاحی کیفوزیس بر بهبود ظرفیت قلبی - تنفس بیماران پس از عمل جراحی قلب باز ستوده مریم حسن دانشمندی بهمن 97 ---
317 Hph/10 آسیب شناسی بررسی شیوع ناهنجاری های قامتی دانش آموزان 15-10 ساله شهرستان عباس آباد ملک راه وحید حسین شاهرخی شهریور 98 ---
318 Hph/11 آسیب شناسی اثر یک برنامه تمرین اصلاحی منتخب بر بهبود کف پای صاف و تعادل ایستا و پویایی دانش آموزان پسر شبانلویی بهرام حسن دانشمندی بهمن 97 ---
319 Hph/12 آسیب شناسی تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل پویا و زمان بازیافت تعادل دانش آموزان دختر و پسر داری سندرم انحراف پرونیشن اسدی زهرا محمد فلاح محمدی بهمن 97 ---
320 Hph/13 آسیب شناسی مقایسه تاثیر تمرینات منتخب ناحیه مرکزی در سطح پایدار و ناپیدار تعادل و عملکرد حرکتی ورزشکاران دختر جوان اسماعیل زاده درزی فاطمه محمد فلاح محمدی بهمن 97 ---
321 Hph/16 آسیب شناسی بررسی مقایسه ای نمره آزمون غربالگری عملکردی حرکت در تگواندو کاران دختر با و بدون سابقه آسیب محمدی واحد سمیه حسن دانشمندی بهمن 97 ---
322 Hph/14 آسیب شناسی مقایسه عملکرد و قدرت اندام فوقانی زنان والیبالیست نیمه حرفه ای با و بدون آسیب شانه محبوبی زینب حسین میر کریم پور شهریور 98 ---
323 Hph/15 آسیب شناسی اثر یک دوره 6 هفته ای ماساژ بر تعادل و کیفیت زندگی مردان مبتلا به پارکینسون اعتمادی عباس حسن دانشمندی بهمن 97 ---
324 COM /25 1395 کامپیوتر زمانبندی ماشین های موازی به کمک الگوریتم ACC_TS آزاده علی کراتی حسین ازگومی 97/11/26 ---
325 COM /24 1395 کامپیوتر ارزیابی عملکرد سوئیچ های تلفنی کلاس 4و 5 روش های بهبود آن صبری حسین ازگومی 97/11/26 ---
326 COM/231395 کامپیوتر پیش بینی نفر و پاتی دیابتی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک سام دلیری علی اصغری 96/05/29 ---
327 COM /22 1395 کامپیوتر بررسی نقش احراز هویت در امنیت اینترنت اشیا وارائه روشی در کنترل میزان دسترسی طالبی نمک رودباری محمد رضا یغمانی 97/05/30 ---
328 COM /21 1395 کامپیوتر پیش بینی سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی LVQ سلسه مراتبی ابراهیمی حسین ازگومی 97/06/31 ---
329 COM /20 1395 کامپیوتر ارائه ی روش مبتنی بر منبع محاسبه ارتباط معنایی بین کلمات جغرافیایی با استفاده از داده های موحود در نقشه شهری باز دعاگو کامراد خوشحال 97/06/31 ---
330 COM /19 1395 کامپیوتر یک روش امنیتی دو طرفه شناسایی برای امنیت اشیا مبتنی برامنیت سایه حمل نبوی دکتر اصغری 1396/05/29 ---
331 COM /18 1395 کامپیوتر یک مدل معماری ابری بر اساس یک قالب امنیتی برای امنیت اشیا مبتنی بر خانه های هوشمند کریمی کیاسج محله دکتر اصغری 1396/05/29 ---
332 COM /17 1395 کامپیوتر امنیت سایبری در سیستم های اتوماسیون شعبه ای ردایی دکتر اصغری 1396/05/29 ---
333 COM /16 1395 کامپیوتر طراحی سامانه ضبط وقایع در خودروها به منظور کشف عوامل و بازاریابی صحنه تصادف شمسی علی اصغری 1396/11/26 ---
334 COM /15 1395 کامپیوتر ارئه یک پروتکل مسیریابی برای پاسخ های اظطراری در اینترنت اشیاء پیلور جاوید دکترعلی اصغری 96/05/29 ---
335 COM /14 1395 کامپیوتر روش خوشه بندی به منظور ارزیابی عملکرد محیطی مبتنی بر میزان Slak با استفاده از تحلیل پوششی داده ها عزیزی عباس برزگرنزاد 96/06/31 ---
336 COM /13 1395 کامپیوتر طراحی محصوولات مشترک و باز و تولید در ابر تجاری با استفاده از اینترنت اشیاء عسگری تمیجانی دکتر همایون بهشتی 96/06/31 ---
337 COM /12 1395 کامپیوتر ارائه یک روش جدید برای کشف تقلب در صورت حسابهای مالی با استفاده از تکنیک دادهای کاوی قاسمی دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
338 COM /11 1395 کامپیوتر روشی نوین در طراحی مانیستاورهای هوشمند برای ماشینهای اطفاء حریق فرودگاهی با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی در بازی های کامپیوتری شادمانی بصیر دکتر علی اصغری ---
339 COM /10 1395 کامپیوتر یک روش مسیر یابی بهینه شده در شبکه های بین خودرویی مبتنی بر کلونی مورچه و نظریه کراف اقبال طلب شارمی دکتر اصغری ---
340 COM /9 1395 کامپیوتر ارائه یک طبقه بندی ترکیبی جدید مبتنی بر داده کاوی برای تشخیص بیماری ذیابت نوع 2 نامدار دکتر رضا طاولی ---
341 COM /8 1395 کامپیوتر مدل برنامه ریزی برای رتبه بندی قوانین انجمنی در داده کاوی با بهره گیری از تحلیل پوششی دادهها عامری دکتر عباس برزگر نژاد ---
342 COM /7 1395 کامپیوتر رتبه بندی قوانین انجمنی با داده های فازی در داده کاوی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها . سجادی دکتر عباس برزگر نژاد ---
343 COM /6 1395 کامپیوتر فرایند بهینه سازی خرید تجهیزات رایانه ای :مطالعه ترکیبی فازی AHP/DEA(مطالعه موردی خرید تبلت ) علی مردان زاده عباس برزگری نژاد ---
344 COM /5 1395 کامپیوتر ارائه یک روش برای بهبود کنترل همروندی تراکنشها برای منابع (محدود/اجباری ) نرم افزارها رجب پور دکتر اصغری ---
345 COM /4 1395 کامپیوتر ارئه یک روش جدید با استفاده از الگوریتم های داده کاوی قنبری شاهراجی دکتر رضا طاولی ---
346 COM /3 1395 کامپیوتر تامین مقرون به صرفه نرم افزار و سرویس بیسیم های مجازی با استفاده از محاسبات ابری جیرود کاظمی علی اصغری ---
347 COM /2 1395 کامپیوتر روش نوین در توسعه سیستمک نمونه اولیه برای نظارت بر سیستم حمل ونقل هوشمندمبتنی بر شبکه حسگر بی سیم ذکریاپور دکتر علی اصغری ---
348 COM /1 1395 کامپیوتر الگویی مناسب جهت بهینه سازی سبد سهام با بهره گیری از تکنیک تحلیلی پوششی داده ها وشبکه های عصبی افراسیابی دکتر عباس برزگری نژاد ---
349 DA 7 1397 معماری طراحی مرکزفرهنگی و صنایع دستی با رویکرد احبا هویت فرهنگی (مورد مطالعه چالوس) پروین میر گذار سمیه فدایی نژاد 97/622 ---
350 DA 6 1397 معماری طراحی مجموعه فرهنگی فراغتی تنکابن با رویکرد افزایش حضور پذیری داجلیری علی کاظمی 97/6/22 ---
351 DA 5 1397 معماری طراحی مجموعه صنایع دستی کلاردشت با رویکرد زمینه گرایی فرهنگی اعظمی نسب آزاده محمودی 97/6/31 ---
352 DA 4 1397 معماری طراحی سرای علم با رویکرد با افرینی فرهنگ مبنا(مطالعه موردی شهرستان رشت) مشهدی سمیه فدایی نژاد 97/6/22 ---
353 DA 3 1397 معماری طراحی مرکز پرورش و احیاء موسیقی ایران با رویکرد همساختی مکان و رفتار (مطالعه موردی شهرستان تنکابن ) شیریان آزاده محمودی 1397/06/22 ---
354 DA 2 1397 معماری طراحی مسجد با رویکرد به حکمت متعالیه ملاصدرا کشاورز زمانیان علی کاظمی 1397/06/22 ---
355 DA 1 1397 معماری طراحی مجتمع توریستی تفریحی با رویکرد معماری بومی و حفظ هویت مکان حسینعلی پور آزاده محمودی 1397/06/22 ---
356 AL/241396 هوش مصنوعی و رباتیک تشخیص اسکناس تقلبی بوسیله مولفه های امنیتی بر پایه شبکه یادگیری عمیق تیمور نژاد کامران حسین ازگومی شهریور 98 ---
357 AL/231396 گروه کاپیوتر /گرایش هوش مصنوعی بهبود عملکرد مترجم دوربانه (فارسی ،انگلیسی ) با استفاده از یادگیری ژرف توانگر روستا مولود رسول عنایتی فر بهمن 97 ---
358 AL/221396 هوش مصنوعی و رباتیک ارایه یک مدل جهت پیش بینی بیماری کرونر قلبی با تکنیک ماشین بردار پشتیبان حبیبی حمید رضا محمد رضا یمغانی 97/11/26 ---
359 AL/21 1396 کامپیوتر استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری برای زمانبندی پروژه های نرم افزاری بهروزی مانی رسول عنایتی فر 97/11/26 ---
360 AL/20 1396 کامپیوتر طبقه بندی تصاوی OCT شبکیه جشم با استفاده از یادگیری عمیق رقیقی رسول عنایتی فر 97/11/26 ---
361 AL/19 1396 کامپیوتر بهبود دقت طبقه بندی تصاویر سرطان پوست با استفاده از یادگیری عمیق و افزایش داده ها ابراهیمیان محمد رضا یمغانی 1396/06/31 ---
362 AL/18 1396 کامپیوتر تشخیص اختلالات خواب با استفاده از سیگنال حیاتی ابراهیمی سروندی کامراد خوشحال 1396/06/31 ---
363 AL/17 1396 کامپیوتر طبقه بندی متون با استفاده از یادگیری ژرف به منظور بهبود عملکرد سیستم های پردازش زبان طبیعی بدخش رسول عنایتی فر 97/09/1 ---
364 AL/16 1396 کامپیوتر بهبود روشهای خوشه بندی با استفاده از یافتن تعداد بهینه خوشه ها با بهره گیری از منطق فازی منوری عباس برزگری نژاد 1396/06/31 ---
365 َAL/ 15 1397 کامپیوتر بکارگیری مدل یادگیری عمیق به منظور تشخیص قطبیت در متون علیزاده اردبیلق رسول عنایتی فر 1397/09/1 ---
366 َAL/ 14 1397 کامپیوتر بهبود الگوریتم خوشه بندی وزن دار چند هدفه در شبکه های حسگر بی سیم معافی معدنی علی اصغری 96/06/24 ---
367 AL/ 13 1396 کامپیوتر تخمین کارایی واحد های تصمیم سازی مقیاس بزرگ با تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی فرهنگ نیا دکتر احسان کوزه گر 1397/05/30 ---
368 AL/12 1396 کامپیوتر پیاده سازی یک طبقه بند ترکیبی بر مبنای یک ترکیب کننده آموزش پذیر برای تشخیص بیماری کبد علی کاظمی دکتر حسین ازگومی 1397/06/31 ---
369 AL/11 1396 کامپیوتر ارزیابی یادگیری عمیق به منظور طبقه بندی تصاویر گونه های گیاهی فرح بخش دکتر احسان کوزه گر 96/06/31 ---
370 AL/10 1396 کامپیوتر تشخیص سرطان سینه با استفاده از داده کاوی ترکاشوند دکتر رضا طاولی ---
371 AL/9 1396 گامپیوتر ارائه روشی مبتنی برای خوشه بندی با استفاده از مدل های غیر شعایی در تحلیل پوششی داده ها رستگار احسان کوزه گر 97/11/26 ---
372 AL/8 1396 کامپیوتر ارائه روشی نوین برای خوشه بندی پروندهای طلاق دادگستری شهرستان چالوس تحلیل علل طلاق ردایی دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
373 AL/7 1396 کامپیوتر طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برایسیستم های توصیه کننده فیلم به کمک الگوریتم های داده کاوی میثاقیان دکتر رضا طاولی 96/06/31 ---
374 AL/6 1396 کامپیوتر ارئه روشی نوین برای پیش بینی بیماری مزمن کلیه با استفتده از طبقه بندیهای ترکیبی میر عباسی دکتر رضا طاولی ---
375 Al/5 1396 کامپیوتر باز شناسایی چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند بر اساس منطق فازی یادگاری علی عباس زورقچیان ---
376 A.I/41396 کامپیوتر انتخاب داده ها بر اساس درخت تصمیم گیری برای طبقه بندی برای SVMدر مجموعه دادهای بزرگ خلعتبری دکتر عباس برزگری نژاد ---
377 A .I/3 1395 کامپیوتر طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برای کشف بیماری قلبیس به کمک تکنیک های داده کاوی کاظمی پور دکتر رضا طاولی ---
378 A .I/2 1395 کامپیوتر معروفی ساختار جدید از درخت تصمیم بر اساس قوانین فازی براتی داده های پیوسته بادآور دکتر رضا طاولی ---
379 A. .I/1 1395 کامپیوتر حریم خصوصی و کاربردی برای شبکه های فرصت طلب حسینی دکتر علی اصغری ---
380 Msc sm /45 1397 علوم ورزشی بررسی موانع توسعه ورزش روستایی شهرستان رامسر ذوقی اسماعیل محسن لقمانی 97//12/23 ---
381 Msc sm /44 1397 علوم ورزشی بررسی مسیر شغلی استادان نخبه مدیریت ورزشی ایران بر اساس تحقیق روایتی ترک محسن لقمانی 97/6/22 ---
382 Msc sm /43 1397 علوم ورزشی تدوین برنامه راهبردی استعداد یابی تکواندوی جمهوری اسلامی ایران زکی پور محسن لقمانی 97/06/21 ---
383 Msc sm /42 1397 علوم ورزشی بررسی رابطه بین ارتباط معلم و شاگرد خود تعیین گری مبتنی بر ورزش و کیفیت زندگی مرتبط بات سلامت در دانش آموزان ریحانی حمید رضا گوهر رستمی 1397/06/31 ---
384 Msc sm /41 1397 علوم ورزشی تاثیر گرایش به فعالیت های ورزشی با نقش یادگیری مشارکتی بر سبک زندگی دانش آموزان شکرگزار دکتر مجتبی حسن نژاد 1397/06/22 ---
385 Msc sm /40 1396 علوم ورزشی بررسی و تحلیل فساد و ناهنجاری های حاکم بر ورزش حرفه ای کشور نوریان دکتر لقمانی 1396/06/16 ---
386 Msc sm 39 1396 علوم ورزشی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی مطالعه موردی : (ادارات ورزش و جوانان شمال کشور ) مردانی سید حسین علوی 97/06/21 ---
387 Msc sm /38 1396 علوم ورزشی رابطه بین مهارت های ارتباطی مربیان تکواندو با اثر بخشی تکواندو کاران در لیگ مازندران ساعدی زرج آبادی محمد تقی شجاعی مهر 97/06/21 ---
388 Msc sm /37 1397 علوم ورزشی رابطه تبلیغات از طریق پیامک و فضای مجازی با جذب مشتری در اماکن ورزشی استان توکلی حسین علوی 97/06/21 ---
389 Msc sm /36 1397 علوم ورزشی تدوین استراتژی (راهبرد ) هیئت ورزشی زیمناستیک استان مازندران با رویکرد کار آفرینی ورزشی هرسنی مجتبی حسن نژاد 97/06/21 ---
390 msc sm 35 1396 علوم ورزشی تحلیل محتوا گزارش مسابقات جام ملتهای اروپا (یورو 2016) در مراحل حذفی زروج چورته محمد تقی شجاعی مهر 1396/06/30 ---
391 Msc sm 34 1396 علوم ورزشی ارزیابی عملکرد بازیکنان حرفه ای تنیس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها جعفریان دکتر مجتبی حسن نژاد 1396/06/30 ---
392 MSC sm 33 1397 علوم ورزشی رابطه بین هوش هیجانی و سبک تفکر مربیان ورزشی والیبال استان مازندران خطیبی نژاد دکتر محسن لقمانی 1396/06/23 ---
393 MSC sm 32 1395 علوم ورزشی شناسایی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب باشگاهای ورزشی شهر خرم آباد نظری دکتر مجتبی حسن نژاد 1395/06/29 ---
394 m.s.c sm 31 1397 علوم ورزشی رابطه بین عدالت سازمانی و بی تفاوتی در معلمان ورزش استان مازندران عرب طبقدهی دکتر محسن لقمانی 96/06/23 ---
395 m.s.c sm 30 1397 علوم ورزشی شناخت و تحلیل (swot) وضعیت گردشگری ورزشی شهر تنکابن با رویکرد توسعه پایدار گلیج مجتبی حسن نژاد 96/06/23 ---
396 m.s.c sm 29 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد حرفه ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استالن تهران داداش پور دکتر محسن لقمانی 96/06/23 ---
397 m.s.c sm 28 1396 علوم ورزشی بررسی ابعاد فساد و ناهنجاریهای حاکم بر ورزش همگانی کشور صالحی نزاد دکتر محسن لقمانی 96/06/30 ---
398 m.s.c sm 27 1396 علوم ورزشی تعیین ابعاد ارزیابی عملکر دبیران تربیت بدنی استان گیلان ربیعی نودهی دکتر حمید رضا گوهر رستمی 96/11/26 ---
399 M.S.C sm 26 1396 علوم ورزشی رابطه کاربرد مولفه های فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران حبیبی دکتر مجتبی حسن نژاد 1396/06/16 ---
400 M.S.c SM 25 1396 علوم ورزشی مقایسه نتایج بازیهای المپیک بر اساس وضیعیت اقتصادی ،سیاسی و جمعیتی کشورها در پنج دوره اخیر بازیهای المپیک مجاور امیری دکتر مرتضی دوستی 1396/6/16 ---
401 M.S.c sm 24 1396 علوم ورزشی مقایسه ویژگی های شغلی داوران حرفه ای کاراته ایران صفری دکتر محسن لقمانی ---
402 M.SC sm 23 1396 علوم ورزشی شناسایی فرصت ها و چالش های مشارکت والدین در برگزاری الپیادهای ورزشی درون مدرسه ای در استان مازندران غلامی دکتر مرتضی دوستی ---
403 M.S.c sm 22 1396 علوم ورزشی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با عملکرد های فردی و سازماانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رفیعی پور محسن لقمانی ---
404 m.s.c sm 21 1396 علوم ورزشی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت ورزشی دانش آموزان دبیرستانی شهر رامسر در سال تحصیلی 1396-1395 فتوکیان دکتر مجتبی حسن نژاد ---
405 m.s.c sm 20 1396 علوم ورزشی شناسایی و الویت بندی چالش های درس تربیت بدنی برای معلمان در مدارس غرب مازندران جنت قربانی دکتر حمید رضا گوهر رستمی ---
406 m.s.c sm 19 1396 علوم ورزشی تحلیل وضعیت داوری فوتبال ایران میرزازاده دکتر مجتبی حسن نژاد ---
407 m.s.c sm 18 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران حسین زاده دکتر سید حسین علوی ---
408 M.S.C SM 17 1396 علوم ورزشی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان کمیته ملی المپیک قاسمعلی پور فتیده دکتر محسن لقمانی ---
409 m.s.c sm /16 1395 علوم ورزشی تحلیل عاملی انگیزاننده ها و موانع مشارکت بانوان استان گیلان در رشته فوتبال شفیعی حق شناس دکتر محسن لقمانی ---
410 m.s.c sm /15 1395 علوم ورزشی رابطه بین تعهد حرفهای و ابعاد اثر بخشی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران صفرزاده دکتر محسن لقمانی ---
411 m.s.c sm /14 1395 علوم ورزشی رابطه ویژگی های شخصیتی با شادکامی و سلامت رئان مربیان باشگاه های ورزشی شهرستان نور اسمعیلی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
412 m.s.c sm /13 1395 علوم ورزشی رابطه سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس با خلاقیت معلمان تربیت بدنی منتخب شهرهای استان گلستان مصطفی لو دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
413 M.S.C s.m /12 1395 علوم ورزشی رابطه انگیزه های مشارکت و سبک زندگی و موانع ورزشی بانوان ورزشکار تنکابن نجاتی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
414 M.S.C s.m /11 1395 علوم ورزشی ارتباط بین سرمایه و انگیزش با مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی شهرستان ساری رضوان سراجی دکتر محمد تقی شجاعی مهر ---
415 M.S.C s.m /10 1395 علوم ورزشی بررسی میزان کیفیت و رضایت مندی مشتریان از ارائه خدمات ماساژور در سالن های مازندران علیپناه ملکشاه محسن لقمانی ---
416 M.S.C s.m /9 1395 علوم ورزشی تاثیر عنوان های شغلی خود - انعکاسی بر وجدان کاری ؛فرسودگی و عوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت بدنی مناطق کمتر توسعه یافته گیلان امان زاده محسن لقمانی ---
417 M.S.C s.m /8 1395 علوم ورزشی شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعدادیابی در والیبال از دیدگاه نخبگان (مربیان ،کارشناسان و قهرمانان ) استان مازندران خلیلی دکتر مجتیب حسن نژاد ---
418 M.S.C s.m /7 1395 علوم ورزشی رابطه ارزیابی عملکرد و عدالت سازمانی با رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی شهرهای منتخب استان مازندران اصغر زاده منظری دکتر مجتبی حسن نژاد ---
419 M.S.C s.m /6 1395 علوم ورزشی طراحی و تدوین استرازی توسعه ورزش دانشجویی دانشگاه مازندران عالمیان مجتبی حسن نژاد ---
420 M.S.C s.m /5 1395 علوم ورزشی پیش بینی فرهنگ سازمانی براساس ا بعاد تعهد حرفه ای ئر اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران علی پور محسن لقمانی ---
421 m.s.c s.m /4 1395 علوم ورزشی رابطه سبکهای رهبری مربیان وانگیزش پیشرفت وتعهد ورزشی ورزشکاران حرفه ای ژیمناستیک استان فارس زارع مجتبی حسن نژآد ---
422 M.S.C s.m /3 1395 علوم ورزشی تاثیر سبک های تدریس معلمان تربیت بدنی بر دست یابی بر اهداف و عملکرد ورزشی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان کلاله قلی دهنه محسن لقمانی ---
423 M.S.C s.m /2 1395 علوم ورزشی رابطه بین شیوه فرزند پروری والدین با تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بنی هاشمیان محسن لقمانی ---
424 M.S.C s.m /1 1395 علوم ورزشی رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در امکان ورزشی بر اساس مدل AHP مهرابیان مجتبی حسن نژاد ---
425 Acc/83 1397 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های کمیته حسابرسی بر جریان نقدی آزاد شرکت های پذیرفته شده در اواراق بهادار تهران شکر گذارلشکری حسین فخاری حامد آراد ---
426 Acc/82 1397 حسابداری بررسی تاثیر چرخش اجباری حسابرس بر واکنش سرمایه گذاران شمس حامد آراد رضیه علیخانی ---
427 Acc/81 1397 حسابداری مطالعه اثر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و گزارشگری مالی متقابله مقصودی حسین فخاری حامد آراد ---
428 Acc/80 1397 حسابداری تعیین رابطه کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران افشار حامد آراد ---
429 Acc/79 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین خصوصی سازی و عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بزهادار تهران شیروانی حسین فخاری/محمد مشعشعی ---
430 Acc/78 1397 حسابداری اثر ویژگی کمیته حسابرسی برحساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درویش امیری مهدی مران جوری نعمت رستمی مازویی ---
431 Acc/77 1397 حسابداری تاثیر ضعف کنترل داخلی برکیفیت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران فرخی پور رضیه علی خانی عبدالصمد خلعتبری ---
432 Acc/76 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه میان ریسک نقدینگی واعتباری باعملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمود زاده اصل رضیه علی خانی مهدی مران جوری ---
433 Acc/75 1397 حسابداری بررسی ارتباط بین عوامل تاثیرگذار برمدیریت سود و تغییر در طبقه بندی سود مورد مطالعه در بازار سرمایه ایران بهروزی حسین فخاری/محسن ایمنی حامد آراد ---
434 Acc/74 1397 حسابداری نقش تعدیل کنندگی سن شرکت بر ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری معافی مدنی نعمت رستمی مهدی مران جوری ---
435 Acc/73 1397 حسابداری بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت( بررسی رابطه انحنایی) آخوندی نیا محمد مشعشعی حامد آراد ---
436 Acc/72 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی اندازه شرکت بر رابطه میان مالکیت دولتی وسیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پنجی ملکشاه حسین فخاری رضیه علیخانی ---
437 Acc/71 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت بررابطه بین استقلال هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسان میرفرجود مهدی مران جوری رضا مراداف ---
438 Acc/70 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی طالبیان حسین فخاری محمود صمدی لرگانی ---
439 Acc/69 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری خزری رضیه علیخانی رضا مراداف ---
440 Acc/68 1397 حسابداری اثرمعامله با اشخاص وابسته بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی حیدریان حامد آراد حسین فخاری ---
441 Acc/67 1397 حسابداری تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر درماندگی مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عزیزی رضیه علیخانی رضا مراداف ---
442 Acc/66 1397 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و سطح نگهداشت وحه نقد احمدی حسین فخاری محمد مشعشعی ---
443 Acc/65 1397 حسابداری اثر تعدیل کننده مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی امیرخانی عبدالصمد خلعتبری مهدی مران جوری ---
444 Acc/64 حسابداری بررسی اثر خصوصی سازی بر رابطه بین رقابت بازار محصول و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برنده حسین فخاری محمد اشرفی پور ---
445 Acc/63 1397 حسابداری اثر میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط میان ویزگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسان جنت صادقی حامد آراد رضیه علیخانی ---
446 Acc/62 1397 حسابداری انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از فن تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران رضائی نعمت رستمی محمد مشعشعی ---
447 Acc/61 1395 حسابداری بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جعفری نعمت رستمی ---
448 Acc/60 1395 حسابداری تاثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین ریسک پذیری و درماندگی مالی شرکت های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار اتابکی حسین فخاری محمود صمدی لرگانی ---
449 Acc/59 1395 حسابداری مطالعه اثر تعدیل کنندگی سهام داران کنترلی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش گذاری بازار از وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریایی رضیه علیخانی ---
450 Acc/58 1395 حسابداری بررسی اثر تعدیل بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین مالکیت دولتی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جوربونیان حسین فخاری ---
451 Acc/57 1395 حسابداری رابطه بین افشای ریسک و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران گلشاهی محمود صمدی لرگانی ---
452 Acc/56 1395 حسابداری تاثیر مالکیت دولتی بر ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران و تصمیم گیری تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دخیلی زارع محمد مشعشعی ---
453 Acc/55 1395 حسابداری بررسی تاثیر جریان وجود نقد ،سود ناخالص و اندازه شرکت بر بازده سهام عسگری نعمت رستمی ---
454 Acc/54 1395 حسابداری تاثیر اخلاق ،تجربه و شایستگی بر کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلگر شک و تردید حسابرس در بین جامعه حسابرسان تهران جلالی زرندی محمود صمدی لرگانی ---
455 Acc/53 1395 حسابداری بررسی رابطه بین تخصص مالی مدیر عامل و به موقع گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نادری توبنی محمود صمدی لرگانی ---
456 Acc/52 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین سررسیدبدهی های کوتاه مدت و اقلام تعهدی مبتنی بر سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اصانلو رضیه علیخانی ---
457 Acc/51 1395 حسابداری تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری باقری ثانی مهدی مران جوری ---
458 Acc/50 1395 حسابداری بررسی اثر روابط سیاسی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مختار سرودی محمد مشعشعی ---
459 Acc/49 1395 حسابداری تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انتخاب سرمایه گذاری در حقوق صاحبان سهام اصلانی رضیه علیخانی ---
460 Acc/48 1395 حسابداری بررسی رابطه ی بین اظهار نظر حسابرس و کمیته ی حسابرسی با ثبات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وهابی حامد آراد ---
461 Acc/47 1395 حسابداری تاثیر تنوع هیات مدیره بر عملکرد سرمایه فکری میرزائی رضیه علیخانی ---
462 Acc/46 1395 حسابداری تاثیر حاکمیت شرکتی ،افشای اطلاعات مسولیت اجتماعی بر ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صالحیان نعمت رستمی ---
463 Acc/45 1395 حسابداری تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر به موقع بودن گزارشکری مالی شاه منصوریان مهدی مران جوری ---
464 Acc/44 1395 حسابداری تاثیر گزارش حسابرس بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران استادی مهدی مران جوری ---
465 Acc/43 1395 حسابداری تاثیر محیط تجاری بر میزان پذیرش تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سبزیان نعمت رستمی ---
466 Acc/42 1395 حسابداری بررسی رابطه ی بین افشا ء مسئولیت اجتماعی شرکت و اقلام تعهدی اختیاری مرادی باز قلعه مهدی مران جوری ---
467 Acc/41 1395 حسابداری اثیر کیفیت حسابرسی و چرخشی حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی حیدرزاده کوزه گرانی مهدی مران جوری ---
468 Acc/40 1395 حسابداری بررسی تاثیر ویزگی های شرکت با میزان مشارکت در فعالیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مالیشی نعمت رستمی ---
469 Acc/39 1395 حسابداری تاثیر تعدیلات حسابرسی ب کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علی پور جسیدان رضیه علیخانی ---
470 Acc/38 1395 حسابداری بررسی تاثیر پیش اطمینانی مدیران بر ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گیل زرودی محمد مشعشعی ---
471 Acc/37 1395 حسابداری اثر بخشی حسابرسی ،کیفیت حسابرسی و مدیریت سود موسوی چوبه مهدی مران جوری ---
472 Acc/36 1395 حسابداری بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خادمی دکتر نعمت رستمی حامد آراد ---
473 Acc/35 1395 حسابداری تاثیر محدودیت مالی و جریان نقد بر حساسیت تامین مالی خارجی فلاح اقبال پور مهدی مران جوری عبدالصمد خلعتبری ---
474 Acc/34 1395 حسابداری رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی با مدیریت سود و کیفیت کار حسابرسی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ایرجی فر نعمت رستمی ---
475 Acc/33 1395 حسابداری رابطه بین مکانیزم های شرکتی و تاخیر گزارش حسابرسی در بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شاهمرادی سفید تمشی عبدالصمد خلعتبری ---
476 Acc/32 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شاهپوری رضیه علیخانی ---
477 Acc/31 1395 حسابداری تعیین عوامل موثر گزارش حسابرسی در بازار سرمایه ایران کاکویی عبدالصمد خلعتبری ---
478 Acc/30 1395 حسابداری بررسی رابطه بین افشای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران کورکلا هاشمی محمود صمدی لرگانی ---
479 Acc/29 1395 حسابداری ارتباط بین حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات مسولیت پذیری اجتماعی خان رمکی مهدی مران جوری ---
480 Acc/28 1395 حسابداری رابطه پیش اطمینانی مدیریت و کیفیت حسابرسی بابا پور کوشالشاهی حامد آراد ---
481 Acc/27 1395 حسابداری تاثیر اهرم مالی و نقدینگی بر مدیریت سود و سرمایه : شواهدی از بانک های ایران وهابی رضیه علیخانی ---
482 Acc/26 1395 حسابداری بررسی بین محدودیتهای مالی و خطر ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران شیله سری حامد آراد ---
483 Acc/25 1395 حسابداری تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در چرخه عمر شرکتها ( شواهدی از بورس اوراق بهادار ) هوشنی محمد مشعشعی ---
484 Acc/24 1395 حسابداری اهرم های عملیاتی و ریسک های ناشی از تغییرات ارز بر بازه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ستوده نیا نعمت رستمی ---
485 Acc/23 1395 حسابداری رابطه پیش اطمینانی مدیریت و نوع اظهار نظر حسابرس حسین پور فخبی حامد آراد ---
486 Acc/22 1395 حسابداری بررسی اثر تعدیل کنندگی شاخص حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین رقابت بازار محصول و محافظه کاری مشروط سیدی محمد مشعشعی ---
487 Acc/21 1395 حسابداری بررسی ارتباط بین اظهار نظر حسابرس و واکنش بازار سهام (با تاکید برحجم معاملات و بازده غیر عادی سهام خجسته مهدی مران جوری ---
488 Acc/20 1395 حسابداری ارتباط بین حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار حلاجیان محمود صمدی لرگانی ---
489 Acc/19 1395 حسابداری بررسی رابطه نوع اظهار نظر حسابرس و تغییر حسابرس ملانژاد طالشی حامد آراد ---
490 Acc/18 1395 حسابداری بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی هزینه قربانپور مهدی مران جوری ---
491 Acc/17 1395 حسابدری انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تکنیک ترکیبی تاپسیس وتحلیلی پوششی داده ها شکوری گزافرودی نعمت رستمی ---
492 Acc/16 1395 حسابداری تاثیر استقلال هیات مدیره بر کیفیت افشای اجتماعی گزارش های مالی سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اورجی کسمایی مهدی مران جوری ---
493 Acc/15 1395 حسابداری تاثیر ساختار مالکیت شرکت بر انتخاب بین بدهی بانکی وبدهی عمومی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهران ابراهیم قوچی رضیه علیخانی ---
494 Acc/14 1395 حسابداری به کارگیری تکنیک تحلیل پوشش داده ها در معرفی الگویی مناسب جهت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران سلطانی محمد مشعشعی ---
495 Acc/13 1395 حسابداری بررسی رابطه بین مدیریت سود وریسک غیر سیستماتیک با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده حسن زاده ثابت خسخمی محمود صمدی لرگانی ---
496 Acc/12 1395 حسابداری بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری با توجه به سیاستهای پولی حسینی لنگرودی رضیه علیخانی ---
497 Acc/11 1395 حسابداری تاثیر طرح های ارزش منصفانه برروی سود بانکی ومدیریت سرمایه قانونی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران حسین بیگی محمود صمدی لرگانی ---
498 Acc/10 1395 حسابداری بررسی اعتماد بیش از حد مدیران بر تجدید ارائه صورت های مالی رحمتی محمد مشعشعی ---
499 Acc/9 1395 حسابداری اثر نرخ تورم وچرخه عملیاتی برسطح نگهداشت وجه نفد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوایی پهمدانی محمد مشعشعی ---
500 Acc/8 1395 حسابداری ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل پوششی داده ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اصغری مهدی مران جوری ---
501 Acc/7 1395 حسابداری بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر کاربری مدیریتی وعملیاتی عرفانی روغن گیر رضیه علیخانی ---
502 Acc/6 1395 حسابداری بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (pdf تحویل داده نشده ) ایزک شیری محمد مشعشعی ---
503 Acc/5 1395 حسابداری بررسی رابطه بین سرمایه انسانی وارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مستخدم صادق رضیه علیخانی ---
504 ACC/4 1395 ََ حسابداری بررسی تاثیر توان رقابتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - همراه با word پهلوان زاده قاسمعلی صبوری ---
505 ACC/3 1395 ََ حسابداری تاثیر تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس مستقل بر نفد شوندگی سهام رضوانی گیل کلایی رضیه علیخانی ---
506 ACC/2 1395 حسابداری بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میرزاجانی محمد مشعشعی ---
507 ACC/1 1395 حسابداری رابطه اهرم مالی ومهارت های مدیران با بازده حقوق صاحبان سهام ندائی قاسمعلی صبوری ---
508 Hph 8/ 1397 علوم ورزشی تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر تعادل آسیب و استقامت ناحیه مرکزی بدن افراد فعال جمال زاده فاطمه محمد فلاح محمدی 97/6/14 ---
509 Hph 7 1397 علوم ورزشی مطالعه ارتباط میان نیمرخ ساختاری با ناهنجاری های صنعتی در چهارگروه از ورزشکاران راکتی،اسکواش، بدمبنتون، تنیس خاکی و تنیس روی میز خانجانیان الهام حسن دانشمندی 97/6/14 ---
510 Hph 6 1397 علوم ورزشی اثر شش هفته تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل و ثبات پاسچرال و کاهش ترس از سشقوط در زنان سالمند رکن کلائی محمد فلاح محمدی 1397/06/14 ---
511 Hph 5 1397 علوم ورزشی بررسی اثر حاد سرما درمانی ،گرما درمانی و ویبریشن بر حس وضعیت مفصل مچ پا و تعادل زنان فوتبالیست خاتمی محمد فلاح محمدی 1397/06/14 ---
512 Hph 4 1397 علوم ورزشی مقایسه تاثیر حاد یک جلسه کشش ایستا و پویابر حس عمقی مفصل زانو و تعادل ایستا و پویای تکواندو کاران مرد نخبه بحری محمد فلاح محمدی 97/06/15 ---
513 Hph 3 1397 علوم ورزشی اثر تمرینات منتخب پیلاتس و تمرینات کششی بر بهبود میزان درجه لوردوز کمری در زنان 30-50 سال منوچهری محمد فلاح محمدی 1396/12/18 ---
514 Hph 2 1397 علوم ورزشی تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی جامع و چسب کینزیوتیپ بر عارضه سربه جلو دانش آموزان دختر 10تا 13 سال مجدی حسن میر کریم پور 97/06/15 ---
515 Hph 1 1397 علوم ورزشی تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر سندرم متقاطع فوقانی و حس وضعیت گردن عبدلله زاده حسن دانشمندی 97/06/14 ---
516 JLT /5 1397 فقه و حقوق بررسی فقهی و حقوقی ماهت و ویزیگی های سرمایه در عقد مضاربه مهدی داداشی پور محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/11/26 ---
517 JLT /4 1397 فقه و حقوق مفهوم حق در حقوق ایران و از منظر اندیشمندان و حقوق دانان غربی یوسفی نژاد محمد تقی کریمپور آل هاشم 1397/11/11 ---
518 JLT /3 1397 فقه و حقوق تعیین مسوول در فرض تعداد اسباب با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 سهراب پور محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
519 JLT /2 1397 فقه و حقوق نو آوریهای قانون جدید بیمه اجباری وسایل نقلیه در مبحث مسولیت مدنی شاکری محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
520 JLT /1 1397 فقه و حقوق آثار و احکام قرار داد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران و فرانسه نیک کار محمد تقی کریمپور آل هاشم 97/06/31 ---
521 M.S.C Aud /5 1396 حسابرسی بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابرسی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ابراهیم پور ارنگی دکتر رضیه علیخانی 96/06/16 ---
522 m.s.c Aud /4 1396 حسابرسی بررسی رابطه کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مددی مقدم دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
523 m.s.c Aud /3 1396 حسابرسی ارزیابی کارایی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار در تهران و رتبه بندی آنها با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ای پنجرهای فضلوی دکتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
524 m.s.c Aud /2 1396 حسابرسی بررسی رابطه ی بین تمرکز مالکیت ،کنتزل خانوادگی ، و انتخاب حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار محمد جعفری دکتر حامد آراد 96/06/19 ---
525 m.s.c Aud /1 1396 حسابرسی بررسی اثر مکانیزم های راهبردی شرکتی بر حجم معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجب سروش عبدالصمد خلعتبری لیماکی 96/06/16 ---
526 sm/53 علوم ورزشی تحلیل وضعیت طرح های ملی ملی در درس تربیت بدنی مقاطع ابتدایی شهر نوشهر ناظری ملکی حامد مجتبی حسن نژآد 1398/06/15 ---
527 sm/46 گروه علوم ورزشی /مدیریت ورزشی ارزیابی سیستم مدیریت استعداد در فوتسال عسگرزاده آرش محسن لقمانی خرداد 98 ---