جناب آقای فرهاد گیل زرودی

دسته بندی:
گروه:
جایگاه: مدیر امور اداری
تلفن: نامشخص
ایمیل: نامشخص
محل تولد: نامشخص
سال تولد: نامشخص
رشته تحصیلی: نامشخص
مدرک تحصیلی: نامشخص
مرتبه علمی: نامشخص
وبسایت: نامشخص