رشته‌های تحصیلی

گروه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
حقوق
حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
معماری
مهندسی معماری
کارشناسی ارشد
آسیب شناسی ورزشی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(حرکات اصلاحی)
کارشناسی ارشد
مدیریت
مدیریت ورزشی(مدیریت راهبرد در سازمان های ورزشی)
کارشناسی ارشد
مدیریت
مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد
کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)
کارشناسی ارشد
کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
کارشناسی ارشد
حسابرسی
حسابرسی
کارشناسی ارشد
حسابداری
حسابداری
کارشناسی ارشد
مدیریت
مدیریت خانواده
کاردانی پیوسته
نقشه کشی
نقشه برداری
کاردانی پیوسته
ساختمان
ساختمان(کارهای عمومی ساختمان)
کاردانی پیوسته
گرافیک
گرافیک
کاردانی پیوسته
نقشه کشی
نقشه کشی و طراحی صنعتی
کاردانی پیوسته
تربیت بدنی
تربیت بدنی
کاردانی پیوسته
حسابداری
حسابداری
کاردانی پیوسته
معماری
نقشه کشی معماری
کاردانی پیوسته
کامپیوتر
نرم افزار کامپیوتر
کاردانی پیوسته
مترجمی زبان
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ناپیوسته
آمار
آمار
کارشناسی ناپیوسته