آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(حرکات اصلاحی)

دانشکده:
بازدید: 1195 بار

کاتالوگ رشته :

کارشناسی ارشدآسیب شناسی و حرکات اصلاحی سال 1398

کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی سال 1399

کارشناسی ارشد آسیب شناسی – حرکات اصلاحی سال 1400

کارشناسی ارشد آسیب شناسی – حرکات اصلاحی سال 1401

کارشناسی ارشدآسیب شناسی – حرکات اصلاحی سال 1402

توضیحات رشته :

موضوع کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، موارد مربوط به آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیش گیری و بازتوانی، تربیت بدنی ویژه است،افراد تحت پوشش این رشته شامل گستره ای از مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی همچنین افرادی که در معرض آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند است .