مدیریت ورزشی(مدیریت راهبرد در سازمان های ورزشی)

دانشکده:
بازدید: 1190 بار

کاتالوگ رشته :

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 1398

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 1399

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال1400

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 1401

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال1402

توضیحات رشته :

رشته مدیریت ورزشی شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه مدیریت و سازمان می باشد. در این رشته دانشجویان پس از فراگرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریت متخصصین ارزنده ای خواهند شد که می توانند نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا نمایند.