علوم ورزشی

گروه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(حرکات اصلاحی)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی(مدیریت راهبرد در سازمان های ورزشی)
علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی
آسیب شناسی ورزشی جناب آقای دکتر محمد فلاح محمدی