کارشناسی ارشد

گروه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
حقوق کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
معماری کارشناسی ارشد مهندسی معماری
آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی(حرکات اصلاحی)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی(مدیریت راهبرد در سازمان های ورزشی)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کامپیوتر کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)
کامپیوتر کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
حسابرسی کارشناسی ارشد حسابرسی
حسابداری کارشناسی ارشد حسابداری