کارشناسی ناپیوسته

گروه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مترجمی زبان کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی
آمار کارشناسی ناپیوسته آمار
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی
حقوق کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی(علوم ثبتی)
گرافیک کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
عمران کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
مهندسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)
علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
حسابداری کارشناسی ناپیوسته حسابداری
معماری کارشناسی ناپیوسته معماری