کارشناسی

گروه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گرافیک کارشناسی ارتباط تصویری
مدیریت آموزشی کارشناسی کاردانی مدیریت بازرگانی
حسابداری کارشناسی کاردانی حسابداری
تربیت بدنی کارشناسی علوم ورزشی
مدیریت آموزشی کارشناسی مدیریت مالی
حسابداری کارشناسی حسابداری
حقوق کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
علوم تربیتی کارشناسی علوم تربیتی
عمران کارشناسی مهندسی عمران
معماری کارشناسی مهندسی معماری
کامپیوتر کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)