مدیریت آموزشی

گروه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مدیریت آموزشی بررسی نقش رهبری مشارکتی در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران مقطع دوم متوسطه شهرستان تنکابن در سال تحصیلی 1403-1402
مدیریت آموزشی جناب آقای دکتر حنیف حاجی آقایی
مدیریت آموزشی جناب آقای دکتر بهرام کیامنی
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی(مدیریت راهبرد در سازمان های ورزشی)
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی کاردانی پیوسته مدیریت خانواده
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی
مدیریت آموزشی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
مدیریت آموزشی کارشناسی کاردانی مدیریت بازرگانی
مدیریت آموزشی کارشناسی مدیریت مالی