جناب آقای دکترعلی اصغری

سمت: ریاست موسسه _ هیت علمی _ مدیرگروه کامپیوتر
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری
نوع عضویت: رسمی
تلفن: 01154266910_داخلی 117