جناب آقای دکتر عباس برزگری نژاد

سمت: معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
واحد: آموزشی
دانشکده: علوم پایه و عمومی
گروه آموزشی: ریاضی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی
نوع عضویت: پیمانی
تلفن: 01154266910_داخلی 113