مدیر امور عمومی

واحد: اداری و مالی
تلفن: 01154266910_داخلی 119