معاونت پژوهش و فناوری

سمت: معاونت پژوهش و فناوری
واحد: آموزشی