نام مدیر امور مالی

دسته بندی:
گروه:
جایگاه: مسئول اداری _ مالی
تلفن: 54266910_011(داخلی102)
ایمیل: نامشخص
محل تولد: نامشخص
سال تولد: نامشخص
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: نامشخص
وبسایت: نامشخص