جناب آقای فرهاد گیل زرودی

سمت: مدیر امور مالی
واحد: اداری و مالی
تلفن: 01154266910_داخلی 102