سرکارخانم بهناز نفاستی

دسته بندی:
گروه:
جایگاه: کارشناس پژوهش
تلفن: 54266910_011(داخلی124)
ایمیل: نامشخص
محل تولد: نامشخص
سال تولد: نامشخص
رشته تحصیلی: مدیریت ورزشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: نامشخص
وبسایت: نامشخص